Етаж от къща в ПЛЕВЕН за 62000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛЕВЕН > Етаж от къща

Етаж от къща в ПЛЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 62000.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 75 кв.м.
  Срок: 18.07.2020 до 18.08.2020
  Обявяване: 2020-08-19
  Адрес: улица „Никола Д. Петков” №15
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ПЛЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №628/ 2017г. с Изх. № 22430/ 29.06.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.07.2020г. до 17.00 часа на 18.08.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ЗИНКА САШЕВА ДИМИТРОВА и ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ТОТЕВСКИ, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Плевен, на улица „Никола Д. Петков” №15 /петнадесет/, целият с площ от 320,00 кв.м. /триста и двадесет квадратни метра/, съставляващ УПИ с № XIV-5905 /четиринадесети римско - за имот с пл. № пет хиляди деветстотин и пет арабско/, в квартал 392а /триста деветдесет и две буква “а“/, при съседи на урегулирания поземлен имот: улица “Никола Д.Петков“, УПИ с № XVI-5906 на наследници на Цонко Маринов Гълъбов, УПИ с № XIX-5903 на Атанас Ник.Хицов, Велика Вас.Нинова и др., и УПИ № XIII-5904 на Митко Иванов Тодоров и др., ЗАЕДНО с целия ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в описания имот жилищна сграда с площ от 75,00 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи: от север-улица „Никола Д.Петков“, от юг-дворното място, от изток- дворното място, от запад-дворното място, отдолу-жилищен етаж на Любомир Петров Велчев, отгоре-подпокривно пространство, както и припадащите се на етажа идеални части от общите части на сградата, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представляващи поземлен имот с идентификатор 56722.659.259 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, двеста петдесет и девет/, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Никола Д.Петков“ № 15, целият с площ от 307,00 кв.м. /триста и седем квадратниметра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 56722.659.261, 56722.659.260, 56722.659.258 и 56722.659.262 и построения в него самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.259.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, двеста петдесет и девет, точка, едно, точка, две/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ от 75,00 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – имот с идентификатор 56722.659.259.1.1, над обекта – няма. - при първоначална цена – 62 000 лева /шестдесет и две хиляди лева / Данъчната оценка на имота е в размер на 21 602.10 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: договорна ипотека том 10, акт 36/2007г./подновяване/новиране том 8, акт 147/2017г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД; възбрана том 1, акт 51/2012г., в полза на КУИППД ТД Ловеч; Искова молба том 9, акт 68/2012г., ищец КУИППД ТД Ловеч, ответник Петьо Тотевски; възбрана том 2, акт №18/2017г., по изп.д.№20169060400793 на ЧСИ Виктор Стоянов, в полза на НАП ТД В.Търново, офис Плевен, Павлин Кон.Симеонов; възбрана том 2, акт №149/2017г. в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, по изп.д.№20178150400628, съгласно удостоверения на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при Зинка Димитрова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150400628. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.08.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 29.06.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

Продава Етаж от къща в ПЛЕВЕН за 62000.00 лв. на търг от ЧСИ