Етаж от къща в ПЛОВДИВ за 170010.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Етаж от къща

Етаж от къща в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 170010.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 134 кв.м.
  Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
  Обявяване: 2019-10-18
  Адрес: ул. Петко Каравелов № 13, ет. 4
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ

ИД 20179110400829-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1099.1.3 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно нула девет девет точка едно точка три/ по кадастралната карта и регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на обекта в гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Петко Каравелов № 13, ет. 4, който обект се намира в сграда 1 /едно/ с идентификатор 56784.518.1099.1 по кадастралната карта и кад астралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. Петко Каравелов № 13, със застроена площ на сградата: 134 кв.м. (сто тридесет и четири кв.м.), брой етажи: 4, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.1099 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно нула девет девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, ул. Петко Каравелов № 13, с площ на поземления имот: 265 кв.м. (двеста шестдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 1421, квартал: 36 (101) по плана на ЦГЧ, парцел: IV-1421, при съседи на поземления имот: 56784.518.1096; 56784.518.1093; 56784.518.1095; 56784.518.1376; 56784.518.1098; 56784.518.1178, и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1099.1.3 е с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива на обекта – едно, с площ на СОС - 134 кв.м. (сто тридесет и четири квадратни метра), с прилежащи части: източно избено помещение 3 с площ от 20 кв.м. (двадесет кв.м.), и ведно с 1/3 идеална част от тавана и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, над обекта: 56784.518.1099.1.2; над обекта – няма, и ведно с 1/3 (една трета) идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.518.1099 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно нула девет девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Петко Каравелов № 13 /тринадесет/, с площ на поземления имот по скица: 265 кв.м. (двеста шестдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 1421, квартал: 36 (101) по плана на ЦГЧ, парцел: IV-1421, при съседи на поземления имот: 56784.518.1096; 56784.518.1093; 56784.518.1095; 56784.518.1376; 56784.518.1098; 56784.518.1178. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1099.1.3 по акт за собственост представлява: Апартамент със застроена площ от 134 кв.м. (сто тридесет и четири кв.м.), състоящ се от две стаи, хол, кухня, килер, баня, тоалетна, антре, две тераси, заемащ целия трети етаж от масивна жилищна сграда, състояща се от изба, сутерен, три жилищни етажа и таван, с прилежащи части: източно избено помещение № 3 /три/ с площ от 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), при граници за избеното помещение съгласно документ за собственост: от изток – ул. Петко Каравелов, от запад – коридор, от север – избено помещение на сем. Георгиеви, от юг – калкан, както и 1/3 (една трета) идеални части от тавана на сградата, както и със съответните (по смисъла на чл. 38 от ЗС) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, и ведно с 1/3 идеална част (една трета идеална част) от Дворно място, находящо се в гр. Пловдив, район Централен, ул. Петко Каравелов № 13, цялото застроено и незастроено с площ от 273 кв.м. (двеста седемдесет и три кв.м.), съставляващо Урегулиран поземлен имот IV-1421 – нов, 101 – стар по плана на гр. Пловдив – Централна градска част, одобрен със Заповед № 1155/29.11.1982 г., при граници за имота: ул. Петко Каравелов, урегулиран поземлен имот III-1420, урегулиран поземлен имот II-1419, урегулиран поземлен имот XIV-1417, урегулиран поземлен имот XIII-1414, урегулиран поземлен имот V-1416. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 170010 лева (сто и седемдесет хиляди и десет лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Продава Етаж от къща в ПЛОВДИВ за 170010.00 лв. на търг от ЧСИ