Вила в ПЛЕВЕН за 9840.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛЕВЕН > Вила

Вила в ПЛЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 9840.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 481 кв.м.
  Срок: 11.04.2020 до 11.05.2020
  Обявяване: 2020-05-12
  Адрес: местност „Плочата“
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ПЛЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2184/2019г. с Изх. № 13330/ 13.03.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.04.2020г. до 17.00 часа на 11.05.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ГРИША ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЙОВКА КОСТОВА КОСТОВА, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.757.154 /пет, шест, седем, две, две, точка, седем, пет, седем, точка, едно, пет, четири/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на изп. директор на АГКК, с административен адрес: град Плевен, община Плевен, област Плевен, местност „Плочата“, съставляващ парцел №153 а /сто петдесет и трети, буква „а“/, с площ от 481.00 кв.м. /четиристотин осемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначена на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, пета категория на земята при неполивни условия, при съседи: имоти с номера 56722.618.1, 56722.757.449, 56722.757.153, 56722.757.155, а съгласно придобивен нотариален акт имота е описан като, ЛОЗЕ И ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 445 кв.м. /четиристотин четиридесет и пет квадратни метра/, съставляващ парцел №153а /сто петдесет и трети, буква „а“/, в местност „Плочата“, в землището на гр.Плевен, при съседи: на север-парцел №154а на Цанко Стоянов Цанков, на юг-парцел №153 на Крум Антонов Маринов, на изток-път, на запад-гора, заедно с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор №56722.757.154.1 /пет, шест, седем, две, две, точка, седем, пет, седем, едно, пет, четири, точка, едно/, съгласно кадастралната карта и кадатсралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр.Плевен, местност Плочата, разположена в поземлен имот с идентификатор №56722.757.154, с площ от 36.00 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Предназначение: вилна сграда-еднофамилна, ведно с всички подобрения направени по имота; 2. СГРАДА с идентификатор №56722.757.154.2 /пет, шест, седем, две, две, точка, седем, пет, седем, едно, пет, четири, точка, две/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на изп. директор на АГКК, с адрес на сградата: гр.Плевен, местност Плочата, разположена в поземлен имот с идентификатор №56722.757.154, с площ от 8.00 кв.м. /осем квадратни метра/, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Предназначение: селскостопанска сграда, ведно с всички подобрения направени по имота; 3. СГРАДА с идентификатор 56722.757.154.3 /пет, шест, седем, две, две, точка, седем, пет, седем, едно, пет, четир , точка, три/, съгласно кад. карта и кад. регистри, одобрени със заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на изп. директор на АГКК, с адрес на сградата: гр.Плевен, местност Плочата, разположена в поземлен имот с идентификатор №56722.757.154, с площ от 6.00 кв.м. /шест квадратни метра/, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Предназначение: селскостопанска сграда, ведно с всички подобрения направени по имота. Имотът се намира извън регулацията на града, в местността „Плочата", в близост до парк „Кайлъка". Достъпът до имота се осъществява по тесен асфалтов път, водещ до крепостта „Сторгозия", след което, по черен път в посока запад. Дворът е ограден от към пътя с телена ограда. В имота е построена вилна сграда със застроена площ от 36 м2, с вкопан в ската гараж, първи жилищен етаж и тавански етаж. По кадастър сграда №2 с площ 8 кв.м е описана като селскостопанска сграда, а при огледа се установи че е тераса на първия етаж. На етажа са развити две стаи и вътрешна стълба към таванския етаж. На него са обособени още две стаи. Дограма-дървена. Стени-латекс. Ел. инсталацията на сградата е окрадена-за възстановяване. Общото състояние на имота е задоволително, но е нужен ремонт. Инфраструктурата е незадоволителна. - при първоначална цена – 9840 лева /девет хиляди осемстотин и четиридесет лева/, в това число стойност на земя 3008 лв, на 80% от изготвената пазарна оценка в размер на 12 300 лв. Данъчната оценка на целият недвижим имот е 8 668.20 лв. Тежести за имота: Възбрана том 2, акт №157/2017г., на ЧСИ Стоян Якимов гр.София по ид 20178440400920 в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД; Възбрана том 2, акт №34/2018г., на ЧСИ Неделчо Митев гр.София по ид 20178410407763 в полза на Застрахователно Акционерно Дружество Армеец; Възбрана вписана под том 2, акт №21/2019г. в полза на взискателя „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, по изп.дело №20188510401744, по описа на ЧСИ Мариян Петков, рег.№851 и район на действие СГС, прехвърлено за продължаване на изпълнителните действия от ЧСИ Татяна Кирилова, рег.№815 и район на действие ОС – Плевен и образувано под №20198150402184. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч., на посочен адрес в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20198150402184 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 12.05.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 13.03.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

Продава Вила в ПЛЕВЕН за 9840.00 лв. на търг от ЧСИ