Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ за 43416.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 43416.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 92 кв.м.
  Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
  Обявяване: 2019-10-25
  Адрес: ж.к.Тракия, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 1
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ

ИД 20189110400060-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.169.2.1 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно шест девет точка две точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регисри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 400, ж.к.Тракия, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 с идентификатор 56784.540.169.2 (пет шест седем осем четири точ ка пет четири нула точка едно шест девет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК , адрес на сградата: гр. Пловдив, п.к. 400, ж.к.Тракия, бл. 5, със застроена площ 570 кв.м. (петстотин и седемдесет кв.м), брой етажи: 8, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.169 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно шест девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК , адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 400, ж.к.Тракия, бл. 2, вх. В с площ на поземления имот: 2339 кв.м. (двехиляди триста тридесет и девет кв.м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 169, квартал: 2, парцел: 1, при съседи на поземления имот: 56784.540.1257 и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.169.2.1 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно шест девет точка две точка едно) е с предназначение – жилище апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 91.94 кв.м. (деветдесет и един цяло деветдесет и четири кв.м.), с прилежащи части: избено помещение № 27 и 1.098% идеални части от общите части на сградата и отст. право на строеж, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.540.169.2.2, 56784.540.169.2.49, под обекта: няма, над обекта: 56784.540.169.2.4. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 43 416 лева (четиридесет и три хиляди четиристотин и шестнадесет лева), съставляваща 90% от началната цена по първата продан, съгласно чл. 484, във вр.с чл. 485, във връзка с чл. 474, ал. 5, във вр. с чл. 468 вр. с чл.494, ал.2 от ГПК.

Продава Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ за 43416.00 лв. на търг от ЧСИ