Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ за 112173.14 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 112173.14 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 76 кв.м.
  Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
  Обявяване: 2019-10-18
  Адрес: бул. Руски № 16, бл. Г. вх. А, ет. 10, ап. 32
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ

ИД 20199110400491-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1184.3.33 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно осем четири точка три точка три три) по кадастралната карта и кадастралните регисри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. Руски № 16, бл. Г. вх. А, ет. 10, ап. 32, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 с идентификатор 56784.518. 1184.3 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно осем четири точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/003.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. Руски № 16, със застроена площ 354 кв.м. (триста петдесет и четири кв.м), брой етажи: 12, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена е поземлен имот с идентификатор 56784.518.1184 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно осем четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. 6-ти Септември № 125, с площ на поземления имот: 10926 кв.м. (десет хиляди деветстотин двадесет и шест кв.м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – Комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 1516, квартал: 204, парцел: 3-комплексно застр. при съседи на поземления имот: 56784.518.1817, 56784.518.1196, 56784.518.1323, 56784.518.1183, 56784.518.1509, 56784.518.1201, 56784.518.532, 56784.518.1369, 56784.518.533, 56784.518.1368, 56784.518.1390 и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1184.3.33 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно осем четири точка три точка три три) е с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 75.75 кв.м. (седемдесет и пет цяло и седемдесет и пет кв.м.), с прилежащи части: сервизно помещение в избата № 32 - 7.88 кв.м. (седем цяло и осемдесет и осем кв.м.) и 1.607 % ид. ч. от общ. ч. на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.518.1184.3.32, под обекта: 56784.518.1184.3.29, над обекта: 056784.518.1184.3.37. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 112 173.14 лева (сто и дванадесет хиляди сто седемдесет и три лева и четиринадесет стотинки), съставляваща 80 % от оценката, определена в протокол от 02.08.2019 г., съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 от ГПК.

Продава Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ за 112173.14 лв. на търг от ЧСИ