Производствен имот в ЧЕПЕЛАРЕ за 155286.40 лв.

Имоти > Имоти от чси ЧЕПЕЛАРЕ > Производствен имот

Производствен имот в ЧЕПЕЛАРЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 155286.40 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 1393 кв.м.
  Срок: 10.07.2020 до 10.08.2020
  Обявяване: 2020-08-11
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ЧЕПЕЛАРЕ
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80371.242.2005 /осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, две, нула, нула, пет/ по кадастралната карта на гр. Чепеларе, община Чепеларе, обл. Смолян одобрена със Заповед № РД-18-57/28.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), с площ на имота по кадастралната карта от 1393 /хиляда триста деветдесет и три/ кв.м., съгл асно скица № 5682/21.08.2009г. на АГКК, Служба по кадастъра – Смолян, образуващ УПИ ІХ /девети/, в кв. 2 /втори/ по плана на гр. Чепеларе, при граници и съседи на имота: 80371.242.2019 и 80371.242.2004, ВЕДНО с построените в имота ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 80371.242.2005.1 /осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, две, нула, нула, пет, точка, едно/, съгласно скица № 5683/21.08.2009г. на АГКК, Служба по кадастъра – Смолян със застроена площ от 62 /шестдесет и два/ кв.м. и с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, а съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация: кафе-аперитив, ведно с пристройката към нея с обща застреона площ от 78.74 /седемдесет и осем цяло седемедсет и четири/ кв.м., ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА идентификатор 80371.242.2005.2 /осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, две, нула, нула, пет, точка, две/, със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна съгласно скица № 6320/25.09.2009г. на АГКК, Служба по кадастъра – Смолян, а съгласно удостоверение за ползване: склад на едро., ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 80371.242.2005.3 /осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, две, нула, нула, пет, точка, три/, със застроена площ от 74 /седемдесет и четири/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна съгласно скица № 6321/25.09.2009г. на АГКК, Служба по кадастъра – Смолян, съгласно удостоверение за ползване: склад на едро., ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 80371.242.2005.4 /осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, две, нула, нула, пет, точка, четири/, със застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна съгласно скица № 6322/25.09.2009 год. на АГКК, Служба по кадастъра – Смолян, а съгласно удостоверение за ползване: склад на едро., ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 80371.242.2005.5 /осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, две, нула, нула, пет, точка, пет/, със застроена площ от 102 /сто и два/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентитификатор 80371.242.2005.6, със застроена площ 150 кв. м., с предназначение – хангар, гараж, депо, както и всички настоящи и бъдещи подобрения в имота.

Продава Производствен имот в ЧЕПЕЛАРЕ за 155286.40 лв. на търг от ЧСИ