Производствен имот в ЧЕРВЕН БРЯГ за 127760.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЧЕРВЕН БРЯГ > Производствен имот

Производствен имот в ЧЕРВЕН БРЯГ

Допълнителна информация

  Начална цена: 127760.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 2437 кв.м.
  Срок: 28.03.2020 до 28.04.2020
  Обявяване: 2020-04-29
  Адрес: местност „Мерата“
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ЧЕРВЕН БРЯГ
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1980/2018г. с Изх. № 9311/ 20.02.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 28.03.2020г. до 17.00 часа на 28.04.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти собственост на „СИС ПРОПЪРТИ“ АД, представлявано от Мария Куртева Калчева, за задължение на „ТРАНСОЙЛ“ АД, представлявано от Мария Тодорова Иванова и Мария Тодорова Иванова, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №80501.530.3 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка петстотин и тридесет, точка, три/ находящ се в град Червен бряг, община Червен бряг област Плевен, с административен адрес съгласно документ за собственост и скица — извадка от кадастралната карта и регистри за района одобрени със Заповед №РД-18-2 от 20.01 2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК последно изменение със Заповед №KД-14-15-1 от 24.06.2004г. на Началника на СГКК Плевен: град Червен бряг, местност „Мерата“, целият с площ от 1052,00 кв.м. /хиляда петдесет и два квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване за автогараж, при съседи поземлени имоти с идентификатори №80501.530.2, №80501.530.4, №80501.530.23, ведно с построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор №80501.530.3.1 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, петстотин и тридесет, точка, три, точка, едно/ с административен адрес съгласно документ за собственост и скица - извадка от кадастралната карта и регистри за района, одобрени със Заповед №PД-18-2 от 20.01.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-15-1 от 24.06.2004г. на Начaлника на СГКК-Плевен: град Червен бряг, местност „Мерата“ № 1 /едно/, със застроена площ от 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, на един етаж, предназначение друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; - при първоначална цена – 9 760 лева без ДДС /девет хиляди седемстотин и шестдесет лева/. ДДС се дължи за 840 кв. метра от имота, съответстваши на 3 999 лв. Данъчната оценка за имота е в размер на 5704.80 лв., от които за земя с идентификатор №80501.530.3- 2714.20 лв и за обект с идентификатор №80501.530.3.1- 2 990.60 лв. „СИС ПРОПЪРТИ“ АД, е регистрирано по ЗДДС. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 1, акт №6/2013г. и договорна ипотека том 1, акт №25/2015г. в полза на взискателя „ОББ“ АД / Универсален правоприемник на „СИБАНК“ ЕАД/; възбрана в полза на „ОББ“АД, том 1, акт №47/2018г., по изп.дело №20188150401980/18г.; съгласно удостоверения за тежести с Изх.№150/152/07.09.2018г. на АВ, Имотен регистър. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №80501.530.10 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, петстотин и тридесет, точка, десет/, находящ се в град Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, административен адрес съгласно документ за собственост и скица - извадка от кадастралната карта и регистри за района, одобрени със Заповед №PД-18-2 от 20.01 .2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със Заповед №KД-14-15-1 от 24.06.2004т на Началника на СГКК Плевен: град Червен бряг, местност „Мерата“, целият с площ от 2437,00 кв.м./две хиляди четиристотин тридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, при съседи: поземлени имоти с идентификатори №80501.530.8; №80501.530.23; №80501.530.9; №80501.530.13; №80501.530.12; №80501.530.11, ведно с построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор №80501.530.10.1 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, петстотин и тридесет, точка, десет, точка, едно/, с административен адрес съгласно документ за собственост и скица - извадка от кадастрaлната карта и регистри на района,одобрени със Заповед №PД-18-2 от 20.01.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК последно изменение със Заповед №КД-14-15-1 от 24.06.2004г на Начaлника на СГКК-Плевен град Червен бряг, местност „Мерата“ №1 /едно/, със застроена площ от 749,00 кв.м. /седемстотин четиридесет и девет квадратни метра/, на един етаж, с предназначение сграда на транспорта. - при първоначална цена – 127 760 лева без ДДС /сто двадесет и седем хиляди седемстотин и шестдесет лева/ ДДС се дължи за 1487 кв. метра от имота, съответстващи на 6 971 лв. Данъчната оценка за имота е в размер на 42 416.40 лв., от които за земя с идентификатор №80501.530.10- 6 287.50 лв и за обект с идентификатор №80501.530.10.1- 36 128.90 лв. „СИС ПРОПЪРТИ“ АД, е регистрирано по ЗДДС. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 1, акт №6/2013г. и договорна ипотека том 1, акт №25/2015г. в полза на взискателя „ОББ“ АД /Универсален правоприемник на „СИБАНК“ ЕАД/; възбрана в полза на „ОББ“АД, том 1, акт №47/2018г., по изп.дело №20188150401980/18г.; съгласно удостоверения за тежести с Изх.№151/153/07.09.2018г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в град Червен бряг.. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№20188150401980/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 29.04.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 20.02.2020г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

Продава Производствен имот в ЧЕРВЕН БРЯГ за 127760.00 лв. на търг от ЧСИ