Производствен имот в ПЛОВДИВ за 2135520.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Производствен имот

Производствен имот в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 2135520.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 11042 кв.м.
  Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
  Обявяване: 2019-10-11
  Адрес: гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.178, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед:КД-14-16-909/11.07.2011г на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА, площ от 11042 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8.178, квартал 8, парцел 008178 - производствен и скл.база за алумин.дограма и метални констр., съседи: 56784.8.195, 56784.8.4, 56784.8.134, 56784.8.192, 56784.8.193, ведно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 56784.8.178.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-909/11.07.2011 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, Местност Инджерлийка, застроена площ: 479 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: сграда със смесено предназначение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.178.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-909/11.07.2011 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, Местност Инджерлийка, застроена площ: 4401 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Продава Производствен имот в ПЛОВДИВ за 2135520.00 лв. на търг от ЧСИ