Производствен имот в НИКОПОЛ за 367632.00 лв.

Имоти > Имоти от чси НИКОПОЛ > Производствен имот

Производствен имот в НИКОПОЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 367632.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 10419 кв.м.
  Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
  Обявяване: 2019-08-20
  Адрес: бул.“Христо Ботев“ №26
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за НИКОПОЛ
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 308/2013г. с Изх. № 25901/ 24.06.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 19.07.2019г. до 17.00 часа на 19.08.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се провед е втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на „БАТЕРИЯ“ АД, представлявано от Цветан Василев Кръстев, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-75/28.12.2006г. на Изпълнителния Директор на АГКК е с идентификатор 51723.500.55, находящ се в гр. Никопол, п.к.5940, общ.Никопол, обл.Плевен, бул.“Христо Ботев“ №26, с площ по приложена кадастрална скица от 10419 кв.м. /десет хиляди четиристотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: квартал: 12, парцел I, при съседи на имота: имоти с идентификатори 51723.500.1225, 51723.500.1230, 51723.500.1236, 51723.500.1329, 51723.88.7, 51723.500.1231, 51723.500.56, при съседи по ноариален акт: от три страни – улици и бряг на река Дунав. ведно с построените в имота СГРАДИ с идентификатори: 1. Сграда с идентификатор 51723.500.55.1 със застроена площ 1208 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 2. Сграда с идентификатор 51723.500.55.2 със застроена площ 334 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 3. Сграда с идентификатор 51723.500.55.3 със застроена площ 137 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за енергопроизводство; 4. Сграда с идентификатор 51723.500.55.4 със застроена площ 535 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 5. Сграда с идентификатор 51723.500.55.5 със застроена площ 811 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 6. Сграда с идентификатор 51723.500.55.6 със застроена площ 37 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за енергопроизводство; 7. Сграда с идентификатор 51723.500.55.7 със застроена площ 557 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 8. Сграда с идентификатор 51723.500.55.8 със застроена площ 53 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 9. Сграда с идентификатор 51723.500.55.9 със застроена площ 362 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 10. Сграда с идентификатор 51723.500.55.10 със застроена площ 293 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 11. Сграда с идентификатор 51723.500.55.11 със застроена площ 207 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 12. Сграда с идентификатор 51723.500.55.12 със застроена площ 171 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; Сградата е съборена; 13. Сграда с идентификатор 51723.500.55.13 със застроена площ 90 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 14. Сграда с идентификатор 51723.500.55.14 със застроена площ 911 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: Промишлена сграда; 15. Сграда с идентификатор 51723.500.55.15 със застроена площ 217 кв.м., брой етажи: 3, с предназначение: Промишлена сграда склад, които сгради съгласно нотариален акт №306, том 2, дело №590/2000г. на Нотариус Борис Кожухаров, рег.№НК 337 с район на действие РС-Никопол, са описани като ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ с площ от 1300 кв.м. /хиляда и триста квадратни метра/, построена през 1961год., ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА-РАБОТИЛНИЦА, ПАРОКОТЕЛНО И ДРУГИ БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ с площ от 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/, построена през 1961 година, СГРАДА- СТОЛОВА-ЕДНОЕТАЖНА, МАСИВНА, с площ от 252 кв.м. /двеста петдесет и два квадратни метра/, построена през 1940 година, ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА-ЦЕХ ЗА БАТЕРИИ, с площ от 1200 кв.м. /хиляда и двеста квадратни метра/, построена през 1983 год., ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, ОТРЕДЕНА ЗА ЦЕХ ЗА ГИЛЗИ, с площ от 288 кв.м. /двеста осемдесет и осем квадратни метра/, постраена през 1982, 1983 год., ПРОМИШЛЕНА СГРАДА- МАСИВНА-“ТРАФОПОСТОВЕ“ с площ от 144 кв.м. /сто четиридесет и четири/, построена през 1983 год., МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА-КОНТРОЛНО- ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ с площ от 46,15 кв.м. /четиридесет и шест цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, състояща се от две стаи и коридор, построена през 1984 год., МАСИВЕН СКЛАД С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ с площ от 720 кв.м. /седемстотин и двадесет квадратни метра/, построен през 1983 год., СТОЛОВА И КУХНЯ С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ с площ от 504 кв.м. /петстотин и четири квадратни метра/, построена през 1988 год., състояща се от зала за хранене за 100 човека, кухня, помощно помещение – складове, хладилна камера, битови помещения, помещения за персонала и помещение за търговски услуги. Сграда по т.1 съответства на цех №2 за батерии, като част от сградата е на две нива, има вътрешен товарен асансьор. Сграда по т.2 - цех за цинкови гилзи. Сграда по т.3- трафопост, Сграда по т.4-нов стол, столова с кухня /ползва се като склад/. Сграда по т.5-масивен склад с метална конструкция, край р.Дунав. Сграда по т.6- малък трафопост, койте не функционира. Сграда по т.7- сграда линия за батерии. Сграда по т.8-сграда смесово отделение. Сграда по т.9- стар стол. Сграда по т.10 и по т.11- парокотелно с работилница. Сграда по т.12- метален склад за материали- е съборена. Сграда по т.13- метален склад за прахово боядисване. Сграда по т.14- административна сграда на две нива. Сграда по т.15- триетажна сграда, долепена до адм.сграда. Сграда КПП попада извън границите на поземления имот. Поземленият имот е изцяло ограден- пана с телена мрежа. Ведно с изградените инсталации, Ел. и ВиК, вентилационна система, ел. табла. Поземления имот е асфалтиран между сградите. -при първоначална цена – 367 632 лева /триста шестдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и два лева/, от които за земя 61 646 лева . Данъчната оценка за имота е в размер на 366 109.40 лева, съгласно удостоверение на Община Никопол, отдел МДТ. „БАТЕРИЯ“ АД, е дерегистрирано по ЗДДС на 31.08.2016г. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД вписана под том 1, акт 16/2005г., подновяване том 1, акт №9/2015г.; Договорна ипотека за изменение на условие в договорна ипотека върху недв.имот, учредена с нот.акт №16, том 1/2005г., вписана под том 1, акт №27/2006г. от 28.4.2006г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Договорна ипотека за изменение на условие в договорна ипотека върху недв.имот, учредена с нот.акт №16, том 1/2005г., изменена с нот.акт вписан под том 1, акт №27/2006г. от 12.4.2007г., вписана под том 1, акт №16/2007г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Договорна ипотека в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД вписана под том 1, акт 11/2008г., подновяване том 1, акт №2/2018г.; Законна ипотека в полза на АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ вписана под том 1, акт 2/2008г., подновяване том 1, акт 2/2018г.; Договорна ипотека в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД вписана под том 1, акт 30 от 2009г., подновяване на ипотека том 1, акт №4/2019г.; Възбрана том 1, акт №68/2012г., в полза на АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ; Възбрана вписана под том 1, акт №73/2012г., в полза на ТД на НАП -Велико Търново; Възбрана вписана под том 1, акт №79/2012г., в полза на Община Никопол по изп.д.№20128150401563; Възбрана вписана под том 1, акт №87/2012г., в полза на ТД на НАП -Велико Търново; Вписана възбрана том 1, акт №32/2013г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД по изп.дело № 20138150400308/13г., съгласно удостоверения за тежести на Агенция по вписванията, Имотен регистър. Възбрана том 1, акт №64/2015г., по ид №20158380406724 на ЧСИ Милен Бъзински, в полза на БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА; Възбрана том 1, акт №80/2015г. по ид№20158380407366 на ЧСИ Милен Бъзински, в полза на БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА; Възбрана том 1, акт №102/2015г., по изп.д.№20158150401272 в полза на „ОББ“АД /присъединен взискател/.; Договор за цесия том 1, акт №14/2019г., цедент „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, цесионер „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД; Договор за цесия том 1, акт №15/2019г., цедент „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, цесионер „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Никопол, ул.“Христо Ботев“ №26, при Г-н Цветан Кръстев, управител на „БАТЕРИЯ“ АД. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150400308/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 20.08.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 24.06.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

Продава Производствен имот в НИКОПОЛ за 367632.00 лв. на търг от ЧСИ