Парцел в гр. Разлог за 27360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Разлог > Парцел

Парцел в гр. Разлог

Допълнителна информация

  Начална цена: 27360.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 360 кв.м.
  Срок: от 26.04.2024 до 27.05.2024
  Обявяване: 2024-05-28
  Адрес: м. Бойков рид
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Разлог
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.781.541, /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин осемдесет и едно, точка, петстотин четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2021 г., адрес на поземления имот: гр . Разлог, местност БОЙКОВ РИД, площ: 360.00 кв. м. /триста и шестдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходен план: 781.514 /седемстотин осемдесет и едно, точка, петстотин и четиридесет/, парцел 4 /четири/, Предишен идентификатор: 61813.781.514, при съседи: 61813.781.492, 61813.781.542, 61813.781.551, 61813.781.540

Продава Парцел в гр. Разлог за 27360.00 лв. на търг от ЧСИ