Парцел в с. Трилистник за 320400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Трилистник > Парцел

Парцел в с. Трилистник

Допълнителна информация

  Начална цена: 320400.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 44688 кв.м.
  Срок: от 07.02.2023 до 07.03.2023
  Обявяване: 2023-03-08
  Адрес: с. Трилистник, местност "Горни кории"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Трилистник
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот с идентификаторномер 73122.6.159 (седем три едно две две, точка, шест, точка, едно пет девет) по КККР на с.Трилистник, община Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед номерРД-18-14/19.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на КККР относно имота – заповед номерКД-14-16-968 от 25.07.2011г. на началника на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: с.Трилистник, местност „ГОРНИ КОРИИ“, целият с площ от 44 688 (четиридесет и четири хиляди шестс тотин осемдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начина на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, категория на земята – 5 (пета), предишен идентификатор –73122.6.92, номер по предходен план – 006092, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 73122.6.160; 73122.6.161; 73122.6.162; 73122.6.43  и 73122.6.83, както и Поземлен имот с идентификаторномер 73122.6.160 (седем три едно две две, точка, шест, точка, едно шест нула) по КККР на с.Трилистник, община Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед номерРД-18-14/19.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на КККР относно имота – заповед номерКД-14-16-968 от 25.07.2011г. на началника на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: с.Трилистник, местност „ГОРНИ КОРИИ“, целият с площ от 4 913 (четири хиляди деветстотин тринадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начина на трайно ползване – за второстепенна улица, категория на земята – 5 (пета), предишен идентификатор – 73122.6.92, номер по предходен план – 006160, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 73122.6.44; 73122.6.161; 73122.6.162; 73122.6.43;  73122.6.159   и 73122.6.155.

Продава Парцел в с. Трилистник за 320400.00 лв. на търг от ЧСИ