Парцел в гр. София за 3680000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. София > Парцел

Парцел в гр. София

Допълнителна информация

  Начална цена: 3680000.00 лв.
  Окръжен съд: София град
  Квадратура: 1297 кв.м.
  Срок: от 23.09.2022 до 24.10.2022
  Обявяване: 2022-10-25
  Адрес: бул. „Александър Малинов” № 74
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. София
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4091.183 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, осем, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.02.2011 г.; адрес на поземления имот: гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“; административен адрес: гр. София, бул. „Алек сандър Малинов” номер 74; площ: 1 297 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 2578, квартал 2, парцел II, а по документ за собственост представлява: Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Младост“, в местността „Голяма могила“, целият с площ от 1 300 /хиляда и триста/ кв. метра, съставляващ съгласно застроителния и регулационен план, одобрен със Заповед номер РД-09-50-246 от 29.05.2000 г., парцел II-2578 /втори отреден за имот планоснимачен номер две хиляди петстотин седемдесет и осем/ от квартал 2 /втори/ по плана на град София, местност ж.к. Младост – 2 /втора/ част, при граници съгласно приложената скица: от изток и север – парцел I /първи/ за ОЖС, от запад – улица, от юг – парцел III /трети/ - общински, и при граници по нотариален акт: от три страни – парцел първи за ОЖС и улица, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА СГРАДА с идентификатор 68134.4091.183.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, осем, три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 03.02.2012 г.; адрес на сградата: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 2, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.183, застроена площ: 502 кв.м., ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДРИЙМ” със следното разпределение: на кота –3,5 метра – 16 /шестнадесет/ паркоместа, ателие и технически помещения; на кота 0 /нула/ метра – фоайе, рецепция, кафе, ресторант, кухня, зимна градина и помощни помещения; на кота +3,50 метра и кота +6,40 метра – по 10 /десет/ хотелски стаи и по 2 /два/ хотелски апартамента; на кота +9,30 метра –  3 /три/ хотелски стаи и  3 /три/ апартамента; на кота +12,20 метра -  4 /четири/ хотелски стаи и 1 /един/ апартамент. РЗП на сградата – 2 653 кв.м. /две хиляди шестстотин петдесет и три кв. метра/.

Продава Парцел в гр. София за 3680000.00 лв. на търг от ЧСИ