Парцел в Николаевка за 72167.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Николаевка > Парцел

Парцел в Николаевка

Допълнителна информация

  Начална цена: 72167.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 41004 кв.м.
  Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
  Обявяване: 2020-02-21
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Николаевка
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 51584.73.34 /пет, едно, пет, осем, четири, точка, седем, три, точка, три, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, одобрени със Заповед РД-18-60/08.07.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", с площ от 41.004 /четиридесет и едно цяло и четири хилядни/дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на тра йно ползване: за друг вид застрояване; при граници и съседи: 51584.178.31, 51584.132.72, 51584.73.90, 51584.73.86, 51584.73.85, 51584.73.84, 51584.73.87, 51584.73.83, 51584.73.82, 51584.73.76, 51584.73.14, който имот е образуван от: ИМОТ №073029 /нула, седем, три, нула, две, девет/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 9.000 /девет/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073022, имот №073014, имот №073030 и имот №150137; ИМОТ №073030 /нула, седем, три, нула, три, нула/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 9.000 /девет/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073028, имот №073014, имот №073031 и имот №150137; ИМОТ №073031 /нула, седем, три, нула, три, едно/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 8.999 /осем цяло деветстотин деветдесет и девет хилядни/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073030, имот №178031, имот №073032, имот №073033 и имот №150137; ИМОТ №073032 /нула, седем, три, нула, три, две/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 7.002 /седем цяло и две хилядни/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073033, имот №150154, имот №178031 и имот №073031; ИМОТ №073033/нула, седем, три, нула, три, три/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 7.003/седем цяло и три хилядни/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073032, имот №150154, имот №150137 и имот №073031;

Продава Парцел в Николаевка за 72167.00 лв. на търг от ЧСИ