Парцел в ПЛОВДИВ за 1064640.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Парцел

Парцел в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 1064640.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 13499 кв.м.
  Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
  Обявяване: 2019-10-11
  Адрес: местност Остромила -Мандра Тарла
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ

ИД 20199110400777-Поземлен имот с идентификатор № 56784.383.113 /пет шест седем осем четири точка три осем три точка едно едно три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Южен, местност Остромила -Мандра Тарла, вид собственост: частна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползв ане: нива, категория на земята: 4 /четвърта/, с площ 13499 кв.м., /тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, предходен идентификатор – няма, номер по предходен план 103113 /едно нула три едно едно три/, при съседи на поземления имот: 56784.533.224, 56784.533.225, 56784.533.220, 56784.533.47, 56784.533.590, 56784.533.494, 56784.533.493, 56784.383.164, 56784.383.109, 56784.383.92 и който поземлен имот с идентификатор № 56784.383.113 /пет шест седем осем четири точка три осем три точка едно едно три/ по нотариален акт за собственост акт №17, том 78, дело № 18480/2007г., вх. Рег. № 23164 от 20.08.2007г. представлява: поземлен имот с площ от 13,500 дка /тринадесет декара и петстотин квадратни метра/, с начин на трайно ползване – Нива, четвърта категория, находящ се в землището на гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784 /пет шест седем осем четири/, находяща се в гр. Пловдив, област Пловдив, в местността Остромила – мандра Тарла, съставляща имот № 103113/едно нула три едно едно три/, от масив 103 /сто и три/, който имот е образуван от имот № 103072 /едно нула три нула седем две/, при граници и съседи: имот № 103109 – нива на Рангел Стоянов, имот № 103164 – нива на Мария Ченкова Романова и др. , имот № 103175 – нива на Георги Петров Ходжев, имот № 103134 – индивидуално застрояване на Стоицева, имот № 103290 – нива на Мария Георгиева Терзиева, имот № 103092 – местен път на Община Пловдив. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 1064640 лева /един милион шестдесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет лева/, съставляваща 80 % от оценката, определена в протокол от 29.08.2019 г., съгласно чл. 484, ал. 3 във връзка с чл. 485 от ГПК.

Продава Парцел в ПЛОВДИВ за 1064640.00 лв. на търг от ЧСИ