Парцел в ПЛОВДИВ за 1662053.34 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Парцел

Парцел в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 1662053.34 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 6104 кв.м.
  Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
  Обявяване: 2019-09-30
  Адрес: бул. "Константин Величков " 95
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.524.1508 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, четири, точка, едно, пет, нула, осем), по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-16-1711/06.12.2012г. на Началник на СГКК-Пловдив, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес: район Централен, булевард „Константин Величков“ № 95 (деветдесет и пет), целият с площ съгласно кадастрална карта от 6 104 кв.м. (шест хиляди сто и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификатор № 56784.524.1092 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, четири, точка, едно, нула, девет, две), номер на имота по предходен план: № 524.1092 (пет, две, четири, точка, едно, нула, девет, две), квартал 2 (втори) по плана на ЖР Тракия – II част, парцел: I-524.1508 (първи, тире, пет, две, четири, точка едно, пет, нула, осем) – обществено обслужване, при граници и съседи за поземления имот съгласно кадастрална карта: поземлен имот с идентификатор № 56784.524.1509, поземлен имот с идентификатор № 56784.524.977, поземлен имот с идентификатор № 56784.540.1063, поземлен имот с идентификатор № 56784.524.1091, поземлен имот с идентификатор № 56784.524.1500, който ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.524.1508 е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-524.1508 - обществено обслужване и е образуван съгласно Заповед №120А2630/ 25.10.2012г. на Община Пловдив за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на част от кв. 2 – нов по плана на ЖР Тракия – II част, град Пловдив, от разделянето на УПИ I-625,624 (урегулиран поземлен имот първи, тире, шестстотин двадесет и пет, запетая, шестстотин двадесет и четири) - обществено обслужване на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-524.1508 - обществено обслужване и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-524.1509 - производствени, складови и обществено обслужващи дейности – генератор на биомаса, пелети, складове, магазин.

Продава Парцел в ПЛОВДИВ за 1662053.34 лв. на търг от ЧСИ