Парцел в Игнатиево за 73600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Игнатиево > Парцел

Парцел в Игнатиево

Допълнителна информация

  Начална цена: 73600.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 10142 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: 32278.9.374
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Игнатиево
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - СМЕТИЩЕ, целият с площ от 10 143 дка (десет декара сто четиридесет и три квадратни метра), представляващ имот № 000374 (нула, нула, нула, три, седем, четири), образуван от имот с бивш № 000318 (нула, нула, нула, три, едно, осем) по плана за земеразделяне на гр. Игнатиево, ЕКАТТЕ 32278 (три, две, две, седем, осем), община Аксаково, област Варна, при граници и съседи: имот № 000072 - полски път на община Аксаково, имот № 000373 - сметище, имот № 000061 - полски пъ т на община Аксаково, който съгласно скица на поземлен имот с № 15-270081-28.03.2019 г., представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32278.9.374 (тридесет и две хиляди двеста седемдесет и осем, точка, девет, точка, триста седемдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-908/13.12.2017 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с площ по скица 10 142 кв.м. (десет декара сто четиридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: депо за битови отпадъци (сметище), с категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 000374 (нула, нула, нула, три, седем, четири), при съседи: 32278.5.61 (тридесет и две хиляди двеста седемдесет и осем, точка, пет, точка, шестдесет и едно), 32278.9.373 (тридесет и две хиляди двеста седемдесет и осем, точка, девет, точка, триста седемдесет и три), 32278.9.72 (тридесет и две хиляди двеста седемдесет и осем, точка, девет, точка, седемдесет и две).

Продава Парцел в Игнатиево за 73600.00 лв. на търг от ЧСИ