Парцел в Сломер за 1000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Сломер > Парцел

Парцел в Сломер

Допълнителна информация

  Начална цена: 1000.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 810 кв.м.
  Срок: 14.06.2019 до 15.07.2019
  Обявяване: 2019-07-16
  Адрес:
  ЧСИ: Виктор Георгиев
  Телефон: 062 - 650 629
  Email: georgiev_victor@b-trust.org

Всички имоти за Сломер
Всички имоти на ЧСИ Виктор Георгиев

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 14.06.2019 г. до 15.07.2019 г. с обявяване на 16.07.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на Централна Кооперативна Банка АД на следният НЕДВИЖИМ ИМОТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 810 /осемстотин и десет/ квадратни метра, съставляващ УПИ І - 160 /първо римско за сто и шестдесет арабско/, в квартал 12 /дванадесет/ по подробния устройствен план на с. Сломер, община Павликени, област Велико Т ърново, незастроен при граници и съседи: от две страни улици, УПИ ХV-160 и УПИ VІ – 161. Имотът е обрасъл с растителност. Има останки от разрушена постройка. СОБСТВЕНИЦИ: Любомир Борисов Любенов и Борис Любенов Борисов ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : възбрана в полза на взискателя от 11.01.2011 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 1 000 лв./хиляда лева/.

Продава Парцел в Сломер за 1000.00 лв. на търг от ЧСИ