Парцел в Драгомир за 2000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Драгомир > Парцел

Парцел в Драгомир

Допълнителна информация

  Начална цена: 2000.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 1492 кв.м.
  Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
  Обявяване: 2019-04-19
  Адрес: местност "Куши Кър"
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за Драгомир
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 084030 (нула, осем, четири, нула, три, нула) по картата за възстановена собственост на село Драгомир, община Съединение, ЕКАТТЕ 23426, област Пловдив, находящ се в село Драгомир, община Съединение, ЕКАТТЕ 23426, област Пловдив, местността ,,Куши Кър“, който поземлен имот е идентичен със Стопански двор на бивше ТКЗС, извън регулация, за който е отреден парцел № 32 (тридесет и две), с площ от 1492 кв.м. (хиляда четиристотин деветдесет и два квадратни метра), с начин на трайн о ползване: стопански двор, при граници и съседи на поземления имот: имот № 084083 – нива на Община Съединение, имот № 084085 – нива на Станьо Димитров Търкаланов и имот № 000643 – полски път на Община Съединение, ВЕДНО с построената в поземлен имот № 084030 ПОЛУМАСИВНА СГРАДА № 01 (нула, едно) – склад за химически торове и препарати, със застроена площ от 108 кв.м. (сто и осем квадратни метра), която сграда е идентична с масивна сграда - склад за препарати с навес, със застроена площ от 135 кв.м. (сто тридесет и пет квадратни метра), построена в Стопански двор в землището на село Драгомир, община Съединение, ЕКАТТЕ 23426, област Пловдив, за който е отреден парцел № 32 (тридест и две), ВЕДНО с всички подобрения и приращения в поземлен имот № 084030.

Продава Парцел в Драгомир за 2000.00 лв. на търг от ЧСИ