Офис в гр. Пещера за 14000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Пещера > Офис

Офис в гр. Пещера

Допълнителна информация

  Начална цена: 14000.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 115 кв.м.
  Срок: от 27.09.2021 до 27.10.2021
  Обявяване: 2021-10-28
  Адрес: ул. Веселин Стойков № 10, ет. 0
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Пещера
Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.2 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стай ков номер 10, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда номер 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.364 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири) и 56277.503.365 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и пет). Предназначение на самостоятелния обект: За офис. Брой нива на обекта: 2 /две/. Посочена в документа площ: 115 кв. м. (сто и петнадесет квадратни метра), Прилежащи части: 15,98 квадратни метра идеални части от общите части на сградата. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56277.503.364.1.1, 56277.503.364.1.3 Под обекта: няма. Над обекта: няма. Ниво: 2. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56277.503.364.1.7. Под обекта: 56277.503.364.1.1. Над обекта: няма. Стар идентификатор: 56277.503.97.2.1, ведно с 91,67/904 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.503.364 петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири), целият с площ 904 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стайков номер 10. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. Стар идентификатор: 56277.503.97; Номер по предходен план 1999, квартал 128, парцел III. Съседи: 56277.503.90, 56277.503.96, 56277.503.9681, 56277.503.365, 56277.503.9739, 56277.503.98, 56277.503.982

Продава Офис в гр. Пещера за 14000.00 лв. на търг от ЧСИ