Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ за 162000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 162000.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 163 кв.м.
  Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
  Обявяване: 2019-10-30
  Адрес: ул. „Ген. Тотлебен“ № 34, ет. 3
  ЧСИ: Стефан Горчев
  Телефон: 032/650072; 0877/843337
  Email: gorchev@lg-bg.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД № 20168250400556 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.1573.1.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, пет, седем, три, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Ген. Тотлебен“ № 34 /тридесет и четири/, ет. 3 /три/, с площ съгл. акт за собственост: 163, 40 кв. м. /сто шестдесет и три цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 56784.530.1573.1.1, над обекта – 56784.530.1573.1.3, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 56784.530.1573.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, пет, седем, три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Ген. Тотлебен“ № 34 /тридесет и четири/, със застроена площ: 165 кв. м. /сто шестдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 56784.530.1573.1, е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.1573 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, пет, седем, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Ген. Тотлебен“ № 34 /тридесет и четири/, с площ: 545 кв. м. /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 1573, парцел: IX, при съседи на поземления имот: 56784.530.1574, 56784.530.249, 56784.530.9622, 56784.530.1575, 56784.530.2268, който СОС съгласно акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ, заемащ втори жилищен етаж от четириетажната с партер, сутерен и мансарда жилищна сграда, построена в груб вид с покрив, съгласно строително разрешение № 17/03.10.1995 г. и одобрен архитектурен проект от 20.01.1995 г., находяща се в гр. Пловдив, ул. „Ген. Тотлебен“ № 34, състоящ се от три спални, дневна, трапезария и кухня, с площ от 163,40 кв. м. /сто шестдесет и три цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници: отдолу и отгоре ап. на Златка и Йордан Киркови, ВЕДНО с ИЗБА с полезна площ от 14,03 кв. м. /четиринадесет цяло и три стотни/, при граници, съгласно Удостоверение изх. № 947/04.10.2007 г., издадено от „Пловдивинвест – 21“ АД: от ляво – изба на Киркова, от дясно – изба на Грозданови, ВЕДНО с 22,73 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ВЕДНО със СКЛАД № 6 /шест/ на партера с площ от 14,90 кв. м. /четиринадесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, при граници съгласно Удостоверение изх. № 947/04.10.2007 г., издадено от „Пловдивинвест – 21“ АД: от ляво – склад на Киркова, от дясно – склад на Грозданови, ВЕДНО с ¼ ид. ч. /една четвърт идеална част/ от поземления имот с идентификатор 56784.530.1573, подробно описан по-горе, който съгласно акт за собственост представлява ¼ ид. ч. /една четвърт идеална част/ от ДВОРНОТО МЯСТО, в което е построена описаната по-горе жилищна сграда, находящо се в гр.Пловдив, ул. „Ген. Тотлебен“ № 34, цялото с площ от 333 кв. м. /триста тридесет и три квадратни метра/ - по протокол за съдебна делба, а по скица – 372 кв. м. /триста седемдесет и два квадратни метра/, застроено и незастроено, съставляващо парцел IX-1573 /девети-хиляда петстотин седемдесет и три/, квартал 155 /сто петдесет и пет/ по плана на гр. Пловдив, кв. Въстанически-юг, при гранци: Христо Гайдаджиев, Стойна Гроздева и улица. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан за недвижимия имот е в размер на 162 000 лв. (сто шестдесет и две хиляди лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Продава Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ за 162000.00 лв. на търг от ЧСИ