Многостаен апартамент в Брацигово за 34200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Брацигово > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в Брацигово

Допълнителна информация

  Начална цена: 34200.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 120 кв.м.
  Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
  Обявяване: 2019-07-16
  Адрес:
  ЧСИ: Деница Станчева
  Телефон: 034 444 044
  Email: denica.stancheva@yahoo.com

Всички имоти за Брацигово
Всички имоти на ЧСИ Деница Станчева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ №5(пет), намиращ се на третия етаж, със застроена площ на апартамента от 120,11 (сто и двадесет цяло и единадесет стотни) квадратни метра, състоящ се от кухненски бокс със столова, антре, дневна, две спални помещения, баня, тоалетна и две тераси, при граници и съседи на апартамента: Димитър Радков Кузманов и стълбище, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №5(пет) със застроена площ от 18.02(осемнадесет цяло и две стотни) квадратни метра, при грани ци и съседи на избеното помещение:Ненко Ив. Ботев и коридор, които апартамент и избено помещение се намират в масивна пететажна жилищна сграда със застроена площ от 205(двеста и пет) квадратни метра, заедно с припадащите се идеални части от общите части на гореописаната сграда и от правото на строеж върху терена, която жилищна сграда е построена в урегулиран поземлен имот, който по плана на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е с планоснимачен номер I(едно римско)-Комплексно застрояване в квартал 33(тридесет и три) по плана на град Брацигово, с площ от УПИ от 1307(хиляда триста и седем) квадратни метра, с адрес улица „Атанас Кабов“ №16, ет. 3, апартамент 5, при граници и съседи на УПИ: УПИ VIII-212, УПИ XII-ТП и улица, който имот съгласно АГКК е:Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.502.312.2.6/нула шест две нула седем точка пет нула две точка три едно две точка две точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/19.10.2012 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота:гр. Брацигово, п.к. 4579, ул. Атанас Кабов №16, ет.4, ап.5. Самостоятелният обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.312. Предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ:120.11 кв.м., прилежащи части:мазе №5-18,02 кв.м. Ниво:1 Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж:06207.502.312.2.5, под обекта: 06207.502.312.2.4, над обекта:няма.

Продава Многостаен апартамент в Брацигово за 34200.00 лв. на търг от ЧСИ