Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН за 113688.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛЕВЕН > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 113688.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 131 кв.м.
  Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
  Обявяване: 2019-06-25
  Адрес: ул. „Кресна“ № 11-А
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ПЛЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 242/2018 г. с Изх. № 16688/ 18.04.2019 Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.05.2019г. до 17.00 часа на 24.06.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на „ЯННЕ“ ООД, представлявано от управителите Янис Теодорос Куляляс и Ненчо Дамянов Петков, заедно и поотделно, за задължение на НЕНЧО ДАМЯНОВ ПЕТКОВ и „ ДЕНТО – НП“ ЕООД, представлявано от управителя Ненчо Дамянов Петков, а именно: АПАРТАМЕНТ №7, находящ се в град Плевен, в жилищната сграда на ул. „Кресна“ № 11-А, етаж 4 /четвърти/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.118.2.7 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, сто и осемнадесет, точка, две, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, състоящ се от АНТРЕ, ДНЕВНА, ТРАПЕЗАРИЯ, КУХНЕНСКИ БОКС, ДВЕ СПАЛНИ, БАНЯ С ТОАЛЕТНА И ТРИ ТЕРАСИ, със застроена площ от 131,15 кв.м. /сто тридесет и едно цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – имоти с идентификатори 56722.662.118.2.5 и 56722.662.118.2.6; над обекта – няма и при съседи по архитектурен проект: от три страни двор и калкан, отгоре-покрив, отдолу-апартаменти №5 и №6, заедно с прилежащото към това жилище ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7 с площ от 7,46 кв.м., /седем цяло, четиридесет и шест стотни кв.метра/, при съседи: двор, маза №6, коридор и стълбище, отгоре-ап.№1, и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7а с площ от 7,46 кв.м., / /седем цяло, четиридесет и шест стотни кв.метра/, при съседи: двор, маза №7, коридор и стълбище, отгоре ап.№1, както и припадащите се на жилището 25.7532% идеални части от общите части и от правото на строеж на сградата съответстващи на 23,05 кв.м., която сграда е обозначена на кадастралната схема като сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.118 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, сто и осемнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК целият с площ от 364 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, стар идентификатор 5890, квартал 388, парцел X, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 56722.662.115, 56722.662.116, 56722.662.119, 56722.662.121, 56722.662.122, 56722.662.123, 56722.662.127, 56722.662.117. Част от апартамента е организиран като самостоятелен апартамент-боксониера, състояща се от спалня с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, и втори самостоятелен апартамент, състоящ се от всекидневна с трапезария, тераси, спалня, баня с тоалетна. Над целия апартамент е покрив с достъп от апартамента. - при първоначална цена – 113 688 лева без ДДС /сто и тринадесет хиляди шестстотин осемдесет и осем лева/ Съгласно удостоверение на МДТ Плевен, данъчната оценка за имота не е посочена, тъй като имота не е деклариран. Жилищната страда е пета категория и не е въведена в експлоатация, съгласно удостоверение № ТСУ-11-31-47/07.03.2018г., при Община Плевен. „ЯННЕ“ ООД, е с регистрация по ЗДДС, върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имота: вписана договорна ипотека в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, том 2, акт 80/2011г.; възбрана том 2, акт №75/2017г., в полза на „ВиК“ ЕООД, по изп.дело №20178150400104/17г., на ЧСИ Кирилова; възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, под том 1, акт 49/2018г., по изп.дело №20188150400242/18г., на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверение за тежести с изх.№535/22.02.2018г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен при управителя Ненчо Петков, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20188150400242/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.06.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 18.04.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

Продава Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН за 113688.00 лв. на търг от ЧСИ