Магазин в ПЛОВДИВ за 83520.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Магазин

Магазин в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 83520.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 48 кв.м.
  Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
  Обявяване: 2019-10-25
  Адрес: ул. „Емил де Лавеле“ №2, ет. 1 - партер
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.597.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем, точка, едно, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.20019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение – със Заповед № КД-14-16-1623/22.11.2012г. на Началник на СГКК-Пловдив, с административен адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. - 4000, ул. „Емил де Лав еле“ №2 (две), ет. 1 (първи), обект 1 (едно), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.597 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем), с предназначение на самостоятелния обект: за Търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 47.65кв.м. (четиридесет и седем цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: на същия етаж – СОС с идентификатор 56784.521.597.1.10 и 56784.521.597.1.9, под обекта – няма, над обекта – СОС с идентификатор 56784.521.597.1.7, Ведно с прилежащи части: 1/9 (една девета) идеална част от общите части на сградата и 1/9 (една девета) идеална част от поземлен имот с идентификатор 56784.521.597 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.20019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Емил де Лавеле“ №2 (две), с площ: 172кв.м. (сто седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 625, квартал 78 по плана на ЦГЧ, парцел: ІІ-625, при съседи – ПИ с идентификатори: 56784.521.1240, 56784.521.1379, 56784.521.596.

Продава Магазин в ПЛОВДИВ за 83520.00 лв. на търг от ЧСИ