Магазин в ПЛОВДИВ за 848856.69 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Магазин

Магазин в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 848856.69 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 546 кв.м.
  Срок: 11.09.2019 до 11.10.2019
  Обявяване: 2019-10-14
  Адрес: ул. "Самара" №18
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.506.587.1.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, седем, точка, едно, точка, едно, седем), разположен в обема на сграда №1 (едно) с идентификатор № 56784.506.587.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, седем, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.506.587 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, се дем), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-527/ 09.03.2010г. на Началник на СГКК-Пловдив, с административен адрес на обекта: гр. Пловдив, ул. „Самара“ №18 (осемнадесет), ет.-1 (минус едно), обект 17 (седемнадесет), със застроена площ от 545,66 кв.м. (петстотин четиридесет и пет цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра),с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), при граници и съседи на обекта на първо ниво: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - няма; при граници и съседи на обекта на второ ниво: на същия етаж - СОС № 56784.506.587.1.28, СОС № 56784.506.587.1.19, СОС № 56784.506.587.1.18; под обекта - няма; над обекта - СОС № 56784.506.587.1.2, СОС № 56784.506.587.1.3, СОС № 56784.506.587.1.1, който обект съгласно титул за собственост представлява: МАГАЗИН, заемащ южната част на партерния и подземния етаж от едно и четириетажната с партерен и два мансардни етажа жилищна сграда, построена в дворно място, находящо се в гр. Пловдив, ул. Самара №16 (шестнадесет) и №18 (осемнадесет), разположен на две нива с обща застроена площ от 545,66 кв.м. (петстотин четиридесет и пет цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра), от които: 189,30 кв.м. (сто осемдесет и девет цяло и тридесет стотни квадратни метра) на горното ниво – ситуирано в южната част на партерния етаж, състоящо се от: търговска площ, склад, виндфанг, коридор, гардеробно, умивалня, тоалетна и склад, и 356,36 кв.м. (триста петдесет и шест цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра) на долното ниво – ситуирано в южната част на подземния (сутеренен) етаж, състоящо се от: търговска площ, гардеробно, умивалня, тоалетна и склад в западната част на сутерена, при граници и съседи на магазина: на партера – гараж № 8, гараж № 9, гараж № 10, гараж № 11, гараж № 12, гараж № 13, гараж № 14, магазин на Стоил Почилеев, вход „А“ за жилищата и проход; на подземно ниво – изба № 5, изба № 6, гараж № 6, гараж № 5, абонатна станция, изба № 8 и изба № 9, ведно със съответстващите на магазина 17,54 % (седемнадесет цяло и петдесет и четири стотни процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор №56784.506.587.1, както и от съответното правото на строеж върху мястото, в което е построена, съставляващо поземлен имот с идентификатор №56784.506.587.

Продава Магазин в ПЛОВДИВ за 848856.69 лв. на търг от ЧСИ