Къща в гр. Девня за 44800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Девня > Къща

Къща в гр. Девня

Допълнителна информация

  Начална цена: 44800.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 109 кв.м.
  Срок: от 20.12.2021 до 20.01.2022
  Обявяване: 2022-01-21
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Девня
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот с  идентификатор  20482.304.145, Гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/ 17.09.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 27.05.2019 г., Адрес на поземления имот: гр. Девня, п.к. 9160, КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК No 12, Площ: 497 кв. м., Трайно предназначение на територията: Защитена, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 285, квартал: 11, Съседи: 20482.304.144, 20482.304.146, 20482.304.152, 20482.304.141; Сграда с идентификатор 20482.304.145.1, Гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/ 17.09.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: гр. Девня, п.к. 9160, КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК No 12, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 20482.304.145, Застроена площ: 109 кв. м., Брой етажи: 2, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 20482.304.145.2, Гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: гр. Девня, п.к. 9160, КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК No 12, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 20482.304.145, Застроена площ: 71 кв. м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, а съгласно Нотариален акт за покупко продажба от 14.04.2008 г. с дв.вх. рег. номер 1162/ 1404.2008 г. -  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 285 (двеста осемдесет и пет) с площ от  485.00 (четиристотин осемдесет и пет) кв.м., попадащ в квартал 11 (единадесет) по плана на град Девня, квартал „Река Девня“, община Девня, област Варна, с административен адрес: ул. „Константин Иречек“ 10 (десет), при граници съгласно представена скица: от две страни – улица, ПИ с 284, ПИ с 286, ведно с построените в имота Двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 125.55 (сто двадесет и пет цяло петдесет и пет стотни) кв.м. и разгъната застроена площ от 261.81 (двеста шестдесет и едно цяло осемдесет и една стотни) кв.м., състояща се от: първи етаж – тераса, преддверие, баня-тоалетна, дневна, кухня-трапезария, спалня, стълбищна клетка, спалня и вътрешна стълба към втория етаж и втори етаж: коридор, спалня, спалня, преддверие, баня-тоалет, тераса, спалня; Лятна кухня със застроена площ от 12.00 (дванадесет) кв.м. и Стопанска постройка със застроена площ от 37.00 (тридесет и седем) кв.м.

Продава Къща в гр. Девня за 44800.00 лв. на търг от ЧСИ