Къща в КНЕЖА за 29600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КНЕЖА > Къща

Къща в КНЕЖА

Допълнителна информация

  Начална цена: 29600.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 1000 кв.м.
  Срок: 18.07.2020 до 18.08.2020
  Обявяване: 2020-08-19
  Адрес: ул.“Райко Даскалов“№108А
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за КНЕЖА
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по ид № 1478 / 2012 г. с Изх. № 22470/ 29.06.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.07.2020г. до 17.00 часа на 18.08.2020г.,в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ДЕШКА НИКОЛОВА ГАТЕВА, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в град Кнежа, на ул.“Райко Даскалов“№108А, целият с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, съставляващ имот №XХII-267 /двадесет и втори, планоснимачен номер двеста шестдесет и седеми/, в квартал 18 /осемнадесет/ по регулационния план на град Кнежа, одобрен със Заповед №8/06.01.1987г. на ОНС Враца, при съседи на имота: улица, УПИ XVI-267 на Горан Н.Бурдиняшки, имот №V-277 на Николина Ив.Пресолска, имот № XV-266 на Трифон Пенев Христов, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, съгласно доказателствен Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот, №49, том I, рег.№218, дело №23/26.01.2007г. на Кнежански РС, вписан в Агенция по вписванията, Имотен регистър гр.Кнежа под акт №40, том I, дело №42/26.01.2007г. По кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кнежа, одобрена със Заповед № РД-18-1431/07.08.2018г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, представлява поземлен имот с идентификатор 37376.1001.267 с адрес на град Кнежа, ул.“Райко Даскалов“ №108-А, с площ от 1027 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване /до 10 м/, при съседи имоти с идентификатори: 37376.1001.147, 37376.1001.5008, 37376.1001.266, 37376.1001.277, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 37376.1001.267.1, със застроена площ от 244 кв.м., на три етажа, с предназначение-жилищна сграда-еднофамилна. - при първоначална цена – 29 600 лева /двадесет и девет хиляди и шестстотин лева/ Къщата се намира северно от центъра, на около 1000м. от сградата на Общината. Дворното място е равно с изпълнена вертикална планировка. Имотът е ограден. Къщата е застроена на отстояние от уличната регулация и по граница на съседните дворове. По скица къщата е свободно застроена на площ от около 120 кв.м. В действителност застроената и площ е по-голяма - около 160 кв.м. Тя е масивна монолитна, със ст.бетонова конструкция, с два жилищни етажа, сутерен и тавански жилищен етаж. От към улицата, по цялата фасада на къщата и на трите нива (първи, втори и тавански етаж) са изградени открити тераси (тип колонада). Фасадата на къщата от към улицата е облицована с камък. Останалите фасади са измазани. Покривът е дървен, с керемиди. На първия етаж помещенията са завършени - стени и тавани с латекс, под с ламиниран паркет. На втория етаж огледът е осъществен външно. Помещенията са зъвършени, но има обрушвания по таваните и подът е на изравнителна замазка. В имота са изградени необходимите инженерни инсталации- водопровод, канализация и електрозахранване. Общо състояние на имота-добро, но се нуждане от ремонт. Тежести за имота: Договорна ипотека том 1, акт №28/2008г., подновяване/новиране том 1, акт №66/2018г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Покупко-продажба том 4, акт №94/2009г., купувач Дешка Гатева; възбрана том 1, акт №54/2012г.в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 на горепосочен адрес в гр.Кнежа. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20128150401478/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.08.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 29.06.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

Продава Къща в КНЕЖА за 29600.00 лв. на търг от ЧСИ