Къща в НИКОПОЛ за 39040.00 лв.

Имоти > Имоти от чси НИКОПОЛ > Къща

Къща в НИКОПОЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 39040.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 309 кв.м.
  Срок: 18.07.2020 до 18.08.2020
  Обявяване: 2020-08-19
  Адрес: ул.“Любен Дочев” №17
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за НИКОПОЛ
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1605/2016г. с Изх. № 22494/ 29.06.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.07.2020г. до 17.00 часа на 18.08.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на СЕЧКИНАР АХМЕДОВА ЧАУШЕВА, чрез назначен особен представител адв.Славчо Михов, Адвокатска Колегия -гр.Плевен, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51723.500.794 /петдесет и една хиляда седемстотин двадесет и три, точка, петстотин, точка, седемстотин деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-75/28.12.2006г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в град Никопол, община Никопол, област Плевен, с адрес на поземления имот в гр.Никопол, п.к.5940, ул.“Любен Дочев” №17 /седемнадесет/, с площ по посочената по-горе скица от 309,00 кв.м. /триста и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: 385 /триста осемдесет и пет/, кв. 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети римско/, при съседи: имоти с идентификатори 51723.500.1261, 51723.500.793, ЗАЕДНО с попадащите в имота сгради: СГРАДА с идентификатор 51723.500.794.1 /петдесет и една хиляда седемстотин двадесет и три, точка, петстотин, точка, седемстотин деветдесет и четири, точка, едно/ със застроена площ 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, брой надземни етажа-два, брой подземни етажи-няма, брой самостоятелни обекти в сградата-няма, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 51723.500.794.3 /петдесет и една хиляди седемстотин двадесет и три, точка, петстотин, точка, седемстотин деветдесет и четири, точка, три/ със застроена площ 8,00 кв.м. /осем квадратни метра/, брой надземни етажи-един, брой подземни етажи-няма, брой самостоятелни обекти в сградата-няма, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 51723.500.794.2 /петдесет и една хиляди седемстотин двадесет и три, точка, петстотин, точка, седемстотин деветдесет и четири, точка, две/ със застроена площ 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, брой надземни етажи-един, брой подземни етажи-няма, брой самостоятелни обекти в сградата-няма, с предназначение: Селскостопанска сграда, като по придобивен нотариален акт № 98, т. I, дело № 222/1960 год. на Никополски народен съдия и удостоверение от Община Никопол с изх. № У-429/25.08.2008г., имотът съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Никопол, с административен адрес: гр. Никопол, ул. “Любен Дочев“ № 17, целият с площ от 330,00 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, съставляващ парцел с пл. № 385 /триста осемдесет и пет/ в кв. 102 /сто и две/ по плана на град Никопол /УПИ № XVI-385 в кв. 102/, заедно с построената в него КЪЩА, при граници по придобивен акт: Гюклюш Алиева, Емин Татар Ахмедов, път и Димитър Цонев. - при първоначална цена – 39 040 лева /тридесет и девет хиляди и четиридесет лева/, на 80% от изготвената пазарна оценка за имота в размер на 48 800 лв. Данъчната оценка за имота е в размер на 3959.70 лв. Тежести за имота: вписана договорна ипотека в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД под том 1, акт №44/2008г., подновяване том 1, акт №26/2018г.; вписана възбрана том 1, акт №113/2016г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД по изп.дело №20168150401605/16г., съгласно удостоверения за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Никопол. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20168150401605/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.08.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 29.06.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

Продава Къща в НИКОПОЛ за 39040.00 лв. на търг от ЧСИ