Къща в ПЛОВДИВ за 114264.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Къща

Къща в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 114264.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 69 кв.м.
  Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
  Обявяване: 2019-11-12
  Адрес: ул. Балкан № 20
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ

ИД 20179110400480 - 3/24 (три двадесет четвърти) идеални части от правото на собственост от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.520.376 (пет шест седем осем четири точка пет две нула точка три седем шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Балкан № 20, с площ на поземления имот: 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), трайно предназн ачение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), стар идентификатор- няма, номер по предходен план 947, квартал 451, парцел VII-947, при съседи на поземления имот: 56784.520.1323, 56784.520.372, 56784.520.371, 56784.520.371, 56784.520.381, 56784.520.1409, 56784.520.377, 56784.520.375, ВЕДНО с построената в гореописания поземлен имот СГРАДА с идентификатор 56784.520.376.1 (пет шест седем осем четири точка пет две нула точка три седем шест точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Балкан № 20, със застроена площ на сградата: 69 кв. м. (шестдесет и девет квадратни метра), брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, който недвижим имот по нотариален акт за собственост представлява: ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено от 375кв.м, /триста седемдесет и пет/ - по скица, а 360кв.м. /триста и шестдесет квадратни метра/ - по нотариален акт, съставляващо УПИ /парцел/ VII-947 /седми- за имот планоснимачен номер деветстотин четиридесет и седем/ в кв.451 /четиристотин петдесет и първи/ по плана на „I-ва градска част“, гр. Пловдив, находящо се в гр. Пловдив, ул. Балкан №20 /двадесет/, при граници на УПИ /парцела/: ул. Балкан, УПИ VI-946, УПИ XII-944, 945, УПИ XI-954, 942, 943, 941 и УПИ VIII-948, 949, 950, 951 ВЕДНО с построената в гореописаното дворно място ПРИСТРОЙКА, която пристройка е построена съгласно одобрени проекти от 14.12.1998г. и Акт за узаконяване №53/22.12.1998г., издаден от Община Пловдив, Район Централен и съгласно удостоверение с изх. №9400-15218/22.07.2004г. от Община Пловдив, Район Централен е завършена до покрив, с изпълнени външни и вътрешни и Ел. и В и К инсталации, мазилка и дограма, без акт обр. 16 и която присторйка има следното разпределение: първи партерен етаж на като 0,00 /нула/, състоящ се от три основни помещения – дневна с кухненски бокс и санитарен възел, както и самостоятелно обособен офис със санитарен възел към него, с вътрешно стълбище от коридора за горното ниво на кота 2.75 /две цяло и седемдесет и пет/ състоящо се от две спални, две ателиета, тоалетна баня и тераса, ВЕДНО със СУТЕРЕН на кота – 2,26 /минус две цяло и двадесет и шест/, състоящ се от избена част с две складови помещения, ВЕДНО с таванско помещение на кота 5,48 /пет цяло и четиридесет и осем/, от което е заделено част, служеща за складиране на вещи, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сграда Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 114 264 лв (сто и четиринадесет хиляди двеста шестдесет и четири лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484, във вр. с чл. 485 от ГПК.

Продава Къща в ПЛОВДИВ за 114264.00 лв. на търг от ЧСИ