Къща в ПЛОВДИВ за 236000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Къща

Къща в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 236000.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 310 кв.м.
  Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
  Обявяване: 2019-09-30
  Адрес: ул. "Парк отдих и култура"
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

КЪЩА № 2 (две), с разгъната застроена площ от 310,37 кв.м. (триста и десет квадратни метра и тридесет и седем квадратни дециметра), изградена съгласно одобрен архитектурен проект от 12.04.2005г. от гл.архитект на район Запад, Община Пловдив, одобрена на 14.08.2006г. преработка на архитектурния проект, строително разрешение № 25/ 12.04.2005г. на Община Пловдив, район Запад, влязло в сила на 03.05.2005г. и на основание действащ ПУП, одобрен със заповед № ОА-1399/ 09.09.2004г. на Кмета на Община Пловдив и по одобрен инвестиционен проект от 12.04.2005г. Жилищна група „Елина комплекс“ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 037017-II (нула, три, седем, нула, едно, седем – втори римско), одобрен със Заповед № ОА-1399/ 09.09.2004г. на Кмета на Община Пловдив, находящ се в град Пловдив, Община Пловдив, район запад, местността „Прослав“, отреден за индивидуално застрояване, с площ от 4 345 кв.м. (четири хиляди триста четиридесет и пет квадратни метра) при граници на УПИ: от запад – УПИ 037017 – I, север – имот № 037015, изток – имот № 036001, от юг – имот № 037030 и имот № 037020, и въведена в експлоатация, видно от Удостоверение № 63 от 18.12.2006г. на Гл. Архитект на район „Западен“ на Община Пловдив, която къща се състои от склад, преддверие и стълбище на сутеренния етаж, целият със застроена площ от 84,10 кв.м. (осемдесет и четири квадратни метра и десет квадратни дециметра), входна площадка, антре, дневна, готварна, трапезария, тераса, стълбище, тоалетна, склад на първия етаж, целият със застроена площ от 116,20 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра и двадесет квадратни дециметра) и коридор, три спални, тераса, две бани с тоалетна и гардеробно помещение на втория етаж, целият със застроена площ от 110,07 кв.м. (сто и десет квадратни метра и седем квадратни дециметра), при граници и съседи на къщата: север – път, изток и юг – дворно място, запад-гараж № 2, и ГАРАЖ № 2 (две), с площ от 18,95 кв.м. (осемнадесет квадратни метра и деветдесет и пет квадратни дециметра), при граници: изток – къща № 2, север – вътрешен път, юг – складово помещение на къща № 2, запад – гараж № 1, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата, описано по-горе, които недвижими имоти, са нанесени в кадастралните регистри като: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.510.705.6.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, седем, нула, пет, точка, шест, точка, две), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: град Пловдив, „Парк отдих и култура“, етаж 1 (първи), КЪЩА № 2 (две), разположен в обема на сграда № 6 (шест) с идентификатор № 56784.510.705.6 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, седем, нула, пет, точка, шест), построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.510.705 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, седем, нула, пет), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2 (две), със застроена площ по кадастрална карта от 116,20 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра и двадесет квадратни дециметра) и 110,07 кв.м. (сто и десет квадратни метра и седем квадратни дециметра), прилежащи части: склад, преддверие и стълбище в сутерена с площ от 84,10 кв.м. (осемдесет и четири квадратни метра и десет квадратни дециметра), при граници и съседи на самостоятелния обект: ниво № 1 (едно) – на същия етаж: СОС с идентификатор № 56784.510.705.6.1; под обекта: няма; над обекта: няма, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.510.705.6.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, седем, нула, пет, точка, шест, точка, едно), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: град Пловдив, „Парк отдих и култура“, етаж 1 (първи), ГАРАЖ № 2 (две), разположен в обема на сграда № 6 (шест) с идентификатор № 56784.510.705.6 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, седем, нула, пет, точка, шест), построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.510.705 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, седем, нула, пет), с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ по кадастрална карта от 18,95 кв.м. (осемнадесет квадратни метра и деветдесет и пет квадратни дециметра), при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: СОС с идентификатор № 56784.510.705.6.2; под обекта: няма; над обекта: СОС с идентификатор № 56784.510.705.6.2, ВЕДНО с 500,11/ 4345 (петстотин цяло и единадесет стотни върху четири хиляди триста четиридесет и пет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.510.705 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, седем, нула, пет), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: град Пловдив, „Парк отдих и култура“, местност „Прослав“, с площ от 4 347 кв.м. (четири хиляди триста четиридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен план: 37045 (три, седем, нула, четири, пет), при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 56784.510.704, № 56784.510.769, № 56784.510.765, № 56784.510.707, № 56784.510.706 и № 56784.510.703, който недвижим имот, съгласно придобивен акт представлява ДВОРНО МЯСТО, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 037017 – II (тридесет и седем хиляди и седемдесет – втори римско), одобрен със Заповед № ОА-1399/ 09.09.2004г. на Кмета на Община Пловдив, а по скица на Общинска служба „Земеделие и гори“ - град Пловдив с номер № 037045 (тридесет и седем хиляди четиридесет и пет), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, район „Западен“, местността „Прослав“, отреден за индивидуално жилищно застрояване, целият с площ от 4 345 кв.м. (четири хиляди триста четиридесет и пет квадратни метра), при граници: от запад – УПИ 037017 – I, собственост на Тони Симидчиева, а по скица – на ОС „Земеделие и гори“ при Община Пловдив, имот № 037044, от север – имот № 037015, полски път на Община Пловдив, от изток – имот № 036001, нива, от юг – имот № 037030, отреден за жилищно застрояване и имот 037020, промишлена електроенергия на „НЕК“ ЕАД

Продава Къща в ПЛОВДИВ за 236000.00 лв. на търг от ЧСИ