Къща в Лесидрен за 29520.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Лесидрен > Къща

Къща в Лесидрен

Допълнителна информация

  Начална цена: 29520.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 377 кв.м.
  Срок: 05.06.2019 до 05.07.2019
  Обявяване: 2019-07-08
  Адрес: с. Лесидрен, ул. "Юрий Гагарин" № 24
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Лесидрен
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43325.500.1143 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29/01.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Лесидрен, ул. „Юрий Гагарин“ № 24, целият с площ: 377 кв.м. /триста седемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназ начение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при граници и съседи: 43325.500.736, 43325.500.1061, 43325.500.735, 43325.12.231, ведно със 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.1 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка едно/, със застроена площ: 57 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.2 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка две/, със застроена площ: 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.3 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка три/, със застроена площ: 14 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.4 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка четири/, със застроена площ: 13 кв.м., брой етажи: /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.5 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка пет/, със застроена площ: 14 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Хангар, депо, гараж.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1021/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

Продава Къща в Лесидрен за 29520.00 лв. на търг от ЧСИ