Земеделски имот в с. Царимир за 1836.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Царимир > Земеделски имот

Земеделски имот в с. Царимир

Допълнителна информация

  Начална цена: 1836.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 2996 кв.м.
  Срок: от 21.02.2023 до 21.03.2023
  Обявяване: 2023-03-22
  Адрес: село Царимир, местност ЛОЗЯТА
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Царимир
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 78171.63.59 (седем осем едно седем едно, точка, шест три, точка, пет девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царимир, община Съединение, област Пловдив, одобрени със Заповед номерРД-18-87/10.12.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 2996кв.м. (две хиляди деветстотин деветдесет и шест квадратни метра), с адрес: местност ЛОЗЯТА, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение , категория на земята при неполивни условия: Пета, с номер по предходен план: 063059, при съседи – поземлени имоти с идентификатори: 78171.63.58, 78171.63.68, 78171.63.69, 78171.63.70, 78171.63.60, 78171.63.93.

Продава Земеделски имот в с. Царимир за 1836.00 лв. на търг от ЧСИ