Земеделски имот в Карабунар за 424.80 лв.

Имоти > Имоти от чси Карабунар > Земеделски имот

Земеделски имот в Карабунар

Допълнителна информация

  Начална цена: 424.80 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 3420 кв.м.
  Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
  Обявяване: 2019-11-07
  Адрес: местност: „РИДА“
  ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
  Телефон: 034 460 119
  Email: ddaskalov@lg-bg.com

Всички имоти за Карабунар
Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

1.) ¼ идеална част (една четвърт идеална част) от Поземлен имот с идентификатор 36172.14.16 (три, шест, едно, седем, две, точка, едно, четири, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1034/02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност: „РИДА“, с площ: 3 420 кв. м. (три хиляди четиристотин и двадесет метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с нач ин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), с номер по предходен план: 014016, при съседи: 36172.14.15, 36172.14.111, 36172.14.19, 36172.14.7, 36172.14.9, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Имот № 014016 (нула, едно, четири, нула, едно, шест), в землището на с. Карабунар, ЕКАТТЕ 36172, общ. Септември, местността „РИДА“, с площ на имота: 3,420 дка (три декара четиристотин и двадесет квадратни метра), начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: № 014015 - лозе на насл. на Георги Стефанов Кендеров, № 014009 - лозе на насл. на Асен Ваклинов Стойнов, № 014019 - лозе на насл. на Никола 3. Козарев, № 001011 - полски път на община Септември, върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, съгласно скица № К06144/19.11.2015 г., изд. от ОСЗ – Септември. Началната цена за имота, от която ще започне наддаването е в размер на 424,80 лв. (четиристотин двадесет и четири лева и осемдесет стотинки), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494 ГПК, чл. 485 от ГПК.

Продава Земеделски имот в Карабунар за 424.80 лв. на търг от ЧСИ