Земеделски имот в Банкя за 27000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Банкя > Земеделски имот

Земеделски имот в Банкя

Допълнителна информация

  Начална цена: 27000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 2 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: местност "Вирове"
  ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
  Телефон: 0700 20 844
  Email: yakimov@yakimov.eu

Всички имоти за Банкя
Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 05.04.2012 г., собственост на „Казо“ ЕООД, а именно: Поземлен имот – ливада, находяща се в землището на село Градоман, ЕКАТТЕ 99141, Столична община, район Банкя, местността „Вирове”, с площ от 1.593 (едно цяло петстотин деветдесет и три хилядни) дка, пета категория, представляващ имот № 020028 /нула две нула нула две осем/ по картата на землището, образуван чрез обединяване на имот № 020018 /нула две нула нула едно осем/ и имот 020019 /нула две нула нула едно девет/, при граници: имот № 000003 – населено място на гр. Банкя, кв. Градоман, имот № 020017 – ливада на Веселина Георгиева Георгиева, имот № 018070 – ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 208006 – дървопроизв. пл. на Троян Грозданов Стойков, имот № 020020 – ливада на Виолета Илиева Христова, по документ за собственост, а по скица Илия Христов Александров. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 97, том IX, дело № 6516/2008 г., подновена под № 214, том 7, дв. вх. рег. № 5738 от 06.02.2018 г., Договорна ипотека № 98, том 9, дв. вх. рег. № 10855 от 27.02.2008 г., подновена под № 285, том 7, дв. вх. рег. № 5948 от 06.02.2018 г., Договорна ипотека акт № 83, том 1, дв. вх. рег. № 1319/24.01.2011 г., Възбрана № 127, том 13, дв. вх. рег. № 31495/27.06.2014 г. и Възбрана № 264, том № V, вх. рег. № 8827/12.03.2012 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 50 000 евро – главница, ведно със съответната лихва съгласно Договор за кредит от 25.02.2008 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 18.07.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 17.06.2019 г. и завършва на 17.07.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на телефон 0888/ 600 736. За пазач на имота е определен Анна Константинова Пенева. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20128440400553. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 18.07.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Продава Земеделски имот в Банкя за 27000.00 лв. на търг от ЧСИ