Земеделска земя в с. Виден за 2072.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Виден > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Виден

Допълнителна информация

  Начална цена: 2072.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 2934 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Виден, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Виден
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 10954.16.45 (десет хиляди деветстотин петдесет и четири, точка, шестнадесет, точка, четиридесет и пет), с. Виден, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1434/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2019 г., с адрес на поземления имот: с. Виден, мест ност „КЪРЪТ“, с площ от 2 934 кв. м. (две хиляди деветстотин тридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 (пета), предишен идентифокатор: няма, номер по предходен план: 016045 (нула, едно, шест, нула, четири, пет), при съседи: 10954.16.46, 10954.16.132, 10954.16.44, 10954.16.11.

Продава Земеделска земя в с. Виден за 2072.00 лв. на търг от ЧСИ