Земеделска земя в Побит камък за 4032.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Побит камък > Земеделска земя

Земеделска земя в Побит камък

Допълнителна информация

  Начална цена: 4032.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 4200 кв.м.
  Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
  Обявяване: 2020-04-10
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Побит камък
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56890.55.24 /петдесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет, точка, петдесет и пет, точка, двадесет и четири/, находящ се в село Побит Камък, общ.Разград, обл.Разград, по данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-293/09.05.2019 г./09.05.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на поземления имот: местност ПЕЩЕРАТА с площ от 4 200 кв.м. /четири хиляди и двеста квадратни метра/ с трайно предназначение на територ ията: Земеделска и начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/. Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 055024 /петдесет и пет хиляди и двадесет и четири/, при граници и съседи: 56890.55.2, 56890.55.23, 56890.56.94, 56890.55.17.

Продава Земеделска земя в Побит камък за 4032.00 лв. на търг от ЧСИ