Земеделска земя в Леденик за 188800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Леденик > Земеделска земя

Земеделска земя в Леденик

Допълнителна информация

  Начална цена: 188800.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 6335 кв.м.
  Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
  Обявяване: 2020-02-24
  Адрес: местност "Тютюнджов дол"
  ЧСИ: Силвия Велчева Косева
  Телефон: 062 - 605080
  Email: silvi_kosseva@abv.bg

Всички имоти за Леденик
Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-13 /едно римско, тринадесет арабско/ по КВС /масив 74/ седемдесет и четири/ на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново, с площ от 6 335.00 кв.м /шест хиляди триста тридесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи по скица № 3451 от 09.10.2007 г., на ОСЗГ на гр. Велико Търново и Удостоверение № 074006 на Албена Ангелова, север - път първи клас - държавен и юг - УПИ II - 13 /две римско, тринадесет арабско/ на "ДИК 2000" ООД, /одобрен със запове д № РД 22.299 от 16.02.2007 г. на кмета на Община Велико Търново, с която е извършено изменение на ПУП за ПИ № 074013, мест. "ТЮТЮНЖУВ ДОЛ", землище с. Леденик (променено предназначение на имота с решение № КЗЗ-6/31.08.2006 г. на Обл дирекция "Земеделие и гори" В. търново) - разделяне на поземлен имот 074013 на два нови поземлени имота - УПИ I-13 и УПИ II - 13, в които се предвижда свободно застрояване на сгради за производствени и складови дейности при макс. височина до 15,00 м и ограничителни линии на застрояване/, който УПИ представлява, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-604/01.11.2017 г.,/01.11.2017 г. на Изпълнителният директор на АГКК, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 43253.74.14, находящ се в с. Леденик, общ. Велико Търново, местност Тютюнджув дол, с площ 6 331 кв.м. Имота образуван от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на с. Леденик, Община Велико Търново, с площ от 18 697 кв.м /осемнадесет хиляди, шестстотин деветдесет и седем квадратни метра/, местност "Тютюнжув дол", представляващ имот № 074013 /седемдесет и четири хиляди и тринадесет/, а съгласно Скица № 15-212160-12.03.2019 г., издадена от АГКК Велико Търново, поземлен имот с идентификатор 43253.74.14, с. Леденик, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 604/01.11.2017 г., на ИД на АГКК, находящ се в местност "ТЮТЮНЖУВ ДОЛ" с площ 6331 кв.м, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване : за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 8. Номер по предходен план: 074014, при съседи: 43253.74.15, 43253.74.12, 43253.74.6, 43253.21.135.

Продава Земеделска земя в Леденик за 188800.00 лв. на търг от ЧСИ