Земеделска земя в ГОРНА ОРЯХОВИЦА за 1548.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОРНА ОРЯХОВИЦА > Земеделска земя

Земеделска земя в ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Допълнителна информация

  Начална цена: 1548.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 447 кв.м.
  Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
  Обявяване: 2020-02-28
  Адрес: местност "Ловна хижа"
  ЧСИ: Силвия Велчева Косева
  Телефон: 062 - 605080
  Email: silvi_kosseva@abv.bg

Всички имоти за ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

1/2 /една втора/ ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16359.72.1241 /номер по предходен план №073241 находящ в землището на Горна Оряховица, местността "ЛОВНА ХИЖА", по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1539/ 31.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица № 15-881033-26.11.2018г. на СГКК гр. Велико Търново, с площ от 447 / четиристотин четиридесет и седем/ квадратни метра/, с предназначение на територията: Земеделска, с начин на т райно ползване ЛОЗЕ, категория на земята при неполивин условия ПЕТА, при съседи: имот с идентификатор 16359.72.1766, имот с идентификатор 16359.72.1783, имот с идентификатор 16359.72.1242, имот с идентификатор 16359.72.7632, ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 16359.72.1241.1 със застроена площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване попадаща в имота, съгласно гореописаната Скица.

Продава Земеделска земя в ГОРНА ОРЯХОВИЦА за 1548.00 лв. на търг от ЧСИ