Заведение в гр. Каварна за 587760.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Каварна > Заведение

Заведение в гр. Каварна

Допълнителна информация

  Начална цена: 587760.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 1286 кв.м.
  Срок: от 25.10.2021 до 25.11.2021
  Обявяване: 2021-11-26
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Каварна
Всички имоти на ЧСИ

Недвижим имот, находящ се в град Каварна, община Каварна, с административен адрес: Крайбражна зона, ул.“Черноморска“, а именно: 1285 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и пет квадратни метра/ в идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целия с площ от 1335 кв.м./ хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ с идентификатор 35064.501.2322 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, две, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/ 27.02.2008г на началника на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-986-02.02.2018г на началника на СГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен план: квартал: 329, парцел III, при съседи: 35064.501.2321, 35064.501.9667, 35064.501.9981, 35064.501.2554, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 35064.501.2322.3 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, две, две, точка, три/ със застроена площ от 404 кв.м./четиристотин и четири квадратни метра/, брой етажи – 3/три/, с предназначение: сграда за търговия,състояща се от следните самостоятелни обекти, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда със застроена площ от 230 кв.м./двеста и тридесет квадартни метра/, находящ се на етаж 0/нула/ с идентификатор 35064.501.2322.3.1 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, две, две, точка, три, точка, едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/ 27.02.2008г на началника на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 20.07.2017г, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта -1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сграда, както следва: на същия етаж: няма, под обекта: няма и над обекта: 35064.501.2322.3.2, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда със застроена площ от 310 кв.м./триста и десет квадартни метра/, находящ се на етаж 1/първи/с идентификатор 35064.501.2322.3.2 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, две, две, точка, три, точка, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/ 27.02.2008г на началника на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 20.07.2017г, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта -1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сграда, както следва: на същия етаж: няма, под обекта: 35064.501.2322.3.1 и над обекта: 35064.501.2322.3.4; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда със застроена площ от 210 кв.м./двеста и десет квадартни метра/, находящ се на етаж 1/първи/с идентификатор 35064.501.2322.3.3 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, две, две, точка, три, точка, три/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/ 27.02.2008г на началника на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 20.07.2017г, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта -1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сграда, както следва: на същия етаж: няма, под обекта: няма и над обекта: 35064.501.2322.3.4; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда със застроена площ от 536 кв.м./петстотин тридесет и шест квадартни метра/, находящ се на етаж 2/втори/с идентификатор 35064.501.2322.3.4 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, две, две, точка, три, точка, четири/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/ 27.02.2008г на началника на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 20.07.2017г, с предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта -1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сграда, както следва: на същия етаж: няма, под обекта: 35064.501.2322.3.2 и 35064.501.2322.3.3 над обекта: няма. Описание:Обектът се намира в крайбрежната зона на гр. Каварна, обл. Добрич. Имотът е с директен достъп до плажа и бреговата ивица, като подхода към имота е от запад от към главната улица за Крайбрежната зона - асфалтирана улица, водеща до плажа и морето. В поземленият имот е построена една сграда на три етажа с предназначение за търговия и се състои от три самостоятелни обекта – ЗОХ, склад и търговско помещение, ситуирани по следния начин: Първи етаж със ЗП-230 кв.м. е ситуиран на ниво „0“ с достъп през открита площадка-тераса от към от към плажа. Към този етаж са включени и външните стълби на сградата. Състои се от няколко обслужващи сградата помещения. Всички помещения на първи етаж са с лице към плажа. Втори етаж със ЗП-520 кв.м. е ситуиран на ниво „1“ и се състои от два СОС с идентификатори: 35064.501.322.3.2 и 35064.501.322.3.3, като предназначението на обект 3 е за търговска дейност и представлява търговската зала от първото ниво на заведението за обществено хранене – ресторант и открита тераса с овална форма към морето. Трети етаж със ЗП-536 кв.м. е ситуиран на ниво „2“ и се състои от един СОС с идентификатори: 35064.501.322.3.4 с предназначение за обществено хранене и представлява второ ниво на търговската зала на ресторанта.  Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана под номер 148, том 1, дв.вх.рег.номер 1663/30.07.2021г на СВ Каварна, Искова молба, вписана под номер 82, том 1, дв.вх.рег.номер 432/11.03.2020г. на СВ Каварна;  Възбрана, вписана под номер 168, том 1, дв.вх.рег.номер 2453/08.11.2019г на СВ Каварна; Възбрана, вписана под номер 60, том 1, дв.вх.рег.номер 316/24.02.2017г на СВ Каварна.

Продава Заведение в гр. Каварна за 587760.00 лв. на търг от ЧСИ