Етаж от къща в ДУПНИЦА за 18000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДУПНИЦА > Етаж от къща

Етаж от къща в ДУПНИЦА

Допълнителна информация

  Начална цена: 18000.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 73 кв.м.
  Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
  Обявяване: 2019-09-17
  Адрес: ул. "Райна Княгина" № 13, ет.2
  ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
  Телефон: 078 - 55 44 25
  Email: valia_aleksandrova@mail.bg

Всички имоти за ДУПНИЦА
Всички имоти на ЧСИ Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

1/3 /една трета / идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.605.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул. „Райна Княгина” № 13, Площ: 498 кв.м. /четиристотин деветдесет и осем/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3715, при съседи на имота: 68789.605.454, 68789.21.64, 68789.605.3, 68789.21.65, 68789.605.1, ВЕДНО с Втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.605.2.1.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот две, сграда едно, обект две/, с адрес на имота: гр. Дупница, ул. „Райна Княгина” № 13, ет.2, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.605.2, Предназначение: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Площ по нотариален акт: 73 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, При съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 68789.605.2.1.1, Над обекта: няма, ВЕДНО с попадащата в имота СГРАДА с идентификатор 68789.605.2.2, със застроена площ 4 кв.м. /четири квадратни метра/, брой етажи 1/един/, предназначение: Друг вид сграда да обитаване /представляваща пристройка към жилищната сграда, с предназначение – вход към жилището/, съгласно Скица на поземлен имот № 15-263416 и Скица на самостоятелен обект в сграда № 15-263425 и двете издадени на 26.03.2019 г. от Служба по ГКК гр. Кюстендил/, Началната цена, от която ще започне наддаването е 18 000 лв. /осемнадесет хиляди лева/.

Продава Етаж от къща в ДУПНИЦА за 18000.00 лв. на търг от ЧСИ