Етаж от къща в СЛИВЕН за 29880.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЛИВЕН > Етаж от къща

Етаж от къща в СЛИВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 29880.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 100 кв.м.
  Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
  Обявяване: 2019-09-20
  Адрес: ул. "Възраждане" № 47, ет. 2
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СЛИВЕН
Всички имоти на ЧСИ

1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.703.117 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/ 19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к.8800, ул."Възраждане" № 47, с площ 600,00 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, с трайно предназначение: Урбанизирана т еритория, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 146 /сто четиридесет и шест/, квартал 22 /двадесет и две/, парцел VI /шести/, със съседи: имоти с идф. №№ 67338.703.125, 67338.703.114, 67338.703.116, 67338.703.118, ведно със следните самостоятелни обекти, построени в имота: 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.703.117.1.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Възраждане" № 47 /четиридесет и седем/, ет.2 /втори/, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.703.117 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 100,00 кв.м. /сто квадратни метра/, прилежащи части: 1/2 ид.част /една втора идеална част/ от подпокривното пространство, ниво: 1, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67338.703.117.1.1, над обекта: няма, стар идентификатор: няма. 2. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.703.117.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Възраждане" № 47, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.703.117 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет/, със застроена площ: 28,00 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /едно/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. 3.СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67338.703.117.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Възраждане" № 47, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.703.117 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет/, със застроена площ: 28,00 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /едно/, с предназначение: хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. 4. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67338.703.117.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр.Сливен, п.к.8800, ул."Възраждане" № 47, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.703.117 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет/, със застроена площ: 13,00 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, с предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. По титул за собственост, продаваният недвижим имот се индивидуализира като: 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI-146 /шест за сто четиридесет и шест/, в квартал 22 /двадесет и две/ по подробния устройствен план на гр.Сливен, кв."Речица", ул."Възраждане" № 47 /четиридесет и седем/, с площ на поземления имот 557,00 кв.м. /петстотин петдесет и седем квадратни метра/, при граници: север – УПИ № V-1069, запад-УПИ № IV-145, юг-УПИ № VII-147, изток-улица, заедно с целия ВТОРИ ЕТАЖ от построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ на втория етаж 100,00 кв.м. /сто квадратни метра/, състоящ се от дневна, кухня, салон, спалня и баня, обособени като самостоятелен жилищен обект, заедно с припадащите се към втория етаж идеални части от общите части на сградата, включително 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от подпокривното пространство, заедно с ГАРАЖ със застроена площ 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, построен в северната част на поземления имот, заедно с ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 12,00 кв.м. /дванадесет квадратни метра/ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ 6,00 кв.м. /шест квадратни метра/.

Продава Етаж от къща в СЛИВЕН за 29880.00 лв. на търг от ЧСИ