Етаж от къща в Владая за 186000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Владая > Етаж от къща

Етаж от къща в Владая

Допълнителна информация

  Начална цена: 186000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 390 кв.м.
  Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
  Обявяване: 2019-09-10
  Адрес: с. Владая, ул. Бистър поток № 13
  ЧСИ: Росица Иванова Апостолова
  Телефон: 02 9806820; 0884298994
  Email: kantora_apostolova@abv.bg

Всички имоти за Владая
Всички имоти на ЧСИ Росица Иванова Апостолова

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.08.2019г. до 09.09.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжницика СОНЯ КОЛЕВА ЙОРДАНОВА, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11394.1791.436.1.5 (единадесет хиляди триста деветдесет и четири точка хиляда седемстотин деветдесет и едно точка четиристотин тридесет и шест точка едно точка пет), съгласн о схема № 15-469027-19.12.2014г. от СКГГ-гр.София и по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, община Столична, област София, одобрени със 3аповед № РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, стар идентификатор 11394.1791.436.1.3, 11394.1791.436.1.4, находящ се в сграда № 1 (едно) по кадастрална схема, представляващ ТРЕТИ ЕТАЖ И ТАВАНСКИ МЕЗОНЕТЕН ЕТАЖ обособени в едно жилище от жилищната сграда, находяща се в гр.София с административен адрес с. Владая, Столична община, район „Витоша", ул. „Бистър поток” № 13 (тринадесет), етаж 3 (трети) по кадастрална схема, на 2 (две нива), със обща застроена площ от 390, 00 (триста и деветдесет) кв.м., състоящ се на първо ниво /трети етаж, съгласно документ за собственост/ от: гардеробно антре, кухня - столова, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, гардеробна ниша, дневна, две лоджии, вътрешна стълба към тавански мезонетен етаж, покрита тераса, при съседи по кадастрална схема: на същия етаж : няма, под обекта: 11394.1791.436.1.2, над обекта: няма, и състоящ се на второ ниво /тавански мезонетен етаж/ от: гардеробно антре, сервизно помещение към ателието, помещение за ателие, баня с тоалетна, тоалетна, гардеробна ниша, две складови помещения, две тавански помещения, лоджия, тераса, при съседи по кадастрална схема: на същия етаж : няма, под обекта: няма, над обекта: няма, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и 2/9 (две девети) идеални части от правото на собственост върху мястото, в което е построена сградата, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 11394.1791.436 (единадесет хиляди триста деветдесет и четири точка хиляда седемстотин деветдесет и едно точка четиристотин тридесет и шест), съгласно скица № 15-469026-19.12.2014г. от СКГГ-гр.София и по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, община Столична, област София, одобрени със Заповед № РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с. Владая, Столична община, район „Витоша", п.к. 1741 (хиляда седемстотин четиридесет и едно), ул. „Бистър поток" № 13 (тринадесет), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 (десет) метра, с площ от 623 (шестстотин двадесет и три) кв.м. по кадастрална скица, а по документ за собственост от 600 (шестстотин) кв.м., с номер по предходен план: имот планоснимачен номер 436 (четиристотин тридесет и шест), от квартал 19 (деветнадесет), съставляващ по документ за собственост урегулиран поземлен имот XIV-436 (четиринадесети отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и шест), от квартал 19 (деветнадесет) по плана на гр.София, местност „с.Владая", при съседи по кадастрална скица, поземлени имоти с идентификатори: 11394.1791.437, 11394.1791.1641, 11394.1791.435, 11394.1791.1803, и при съседи по документ за собственост: УПИ XIII- 435, път, УПИ XV-437, УПИ XXXVIII- за озеленяване. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 186 000 лева /сто осемдесет и шест хиляди лева/. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 17.05.2019г., т.8 акт № 267/2019г., дв.вх.рег. № 29121/17.05.19г. в Служба по вписванията гр.София; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 26, акт № 57/2011г., дв.вх.рег. 49914/16.11.2011г. за сумата от 106 400 лева; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 065, акт № 130/2008г., дв.вх.рег. 66756/12.09.2008г. за сумата от 35 000 лева; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 072, акт № 69/2007г., дв.вх.рег. 55085/29.10.2007г. за сумата от 35 000 лева; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 046, акт № 199/2007г., дв.вх.рег. 54070/30.07.2007г. за сумата от 60 000 лева; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 044, акт № 86/2007г., дв.вх.рег. 51519/20.07.2007г. за сумата от 30 000 лева; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 031, акт № 182/2006г., дв.вх.рег. 42667/05.07.2006г. за сумата от 35 000 лева. Забележка: Съгласно ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/2015Г. ОТ 10.07.2018Г. НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ОСГТК ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 1 ПО ОПИСА ЗА 2015г. вписаната възбрана в производство по индивидуално принудително изпълнение не се заличава след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, описан по-горе. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20198480400403. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 10.09.2019г. в 11.00ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

Продава Етаж от къща в Владая за 186000.00 лв. на търг от ЧСИ