Етаж от къща в БАЛЧИК за 106000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БАЛЧИК > Етаж от къща

Етаж от къща в БАЛЧИК

Допълнителна информация

  Начална цена: 106000.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 144 кв.м.
  Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
  Обявяване: 2019-09-02
  Адрес: ул."Самара" №2А
  ЧСИ: Лучия Тасева
  Телефон: 058 – 600313; 0 888 - 808 709
  Email: kstoyanova@luchiataseva.com

Всички имоти за БАЛЧИК
Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

недвижим имот, находящ се в гр.Балчик, община Балчик, област Добрич, ул. “САМАРА“ №2А, представляващ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с идентификатор №02508.87.77.1.1 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, седем, точка, седем, седем, точка, едно, точка, едно) със застроена площ 144 (сто четиридесет и четири) квадратни метра, състоящо се от четири стаи, кухня, два санитарни възела, коридор и веранда, представляващ целия първи етаж от масивна жилищна сграда с идентификатор № №02508.87.77.1 (нула, две, пет , нула, осем, точка, осем, седем, точка, седем, седем, точка, едно) , при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта - 02508.87.77.1.3, над обекта - 02508.87.77.1.2, ведно със съответните 172 (сто седемдесет и два) квадратни метра в идеални части от поземлен имот с идентификатор № 02508.87.77 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, седем, точка, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-08-110/24.01.2005г. на Началника на СГКК Добрич, целият с площ по акт за собственост 400 (четиристотин) квадратни метра, а съгласно скица – 422 (четиристотин двадесет и два) квадратни метра, номер по предходен план 2065, квартал 108, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10м/, при граници и съседи: имот с идентификатор № 02508.87.78, имот с идентификатор № 02508.87.90, имот с идентификатор № 02508.87.76 и имот с идентификатор № 02508.87.78. Описание: Имотът се намира на 150м. от черноморския бряг, на втора линия на крайбрежната зона на гр. Балчик, между улиците „приморска“ и „Самара“, в близост до морския бряг. През улицата имотът граничи с хотелската част на крайбрежната зона, през два имота се наемира и Ботаничската градина. Ограден е с масивна ограда – каменни основи и метални платна, подход от юг през метална двойна врата и от изток през две метални единични врати. Снабден е с ел и Вик инсталации. Имотът е разположен на неравен терен, терасиран а две нива, с обособени два впода на изток. Сградата е построена през 1972 г., реновирана през 2008г. Къщата е с обособени три входа за всеки един от етажите – приземен, първи и втори. Трите етажа се обслужват от едно масивно стълбище в североизточната част на сградата. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: договорна ипотека № 22, том І, дв.вх. рег. № 514/18.03.2014г. до размера на сумата 140000 лв., възбрана № 200, том І/09.08.2016г.

Продава Етаж от къща в БАЛЧИК за 106000.00 лв. на търг от ЧСИ