Етаж от къща в ПАНАГЮРИЩЕ за 103680.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПАНАГЮРИЩЕ > Етаж от къща

Етаж от къща в ПАНАГЮРИЩЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 103680.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 203 кв.м.
  Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
  Обявяване: 2019-08-28
  Адрес: ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
  ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
  Телефон: 034 460 119
  Email: ddaskalov@lg-bg.com

Всички имоти за ПАНАГЮРИЩЕ
Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-13-411/17.12.2012 г. на Началник на СГКК Пазарджик, с адрес на самостоятелния обект: гр. Панагюрище, п.к. 4500, ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1, находящ се в сграда № 3 с идентификатор 55302.501.3164.3, построена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.3164, която сграда е на три надземни етажа от 0 до 2 включително, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 202.60 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 55302.501.3164.3.4, 55302.501.3164.3.7, 55302.501.3164.3.6, 55302.501.3164.3.5, 55302.501.3164.3.3, над обекта: 55302.501.3164.3.2, стар идентификатор: 55302.501.3164.1.1, ВЕДНО с прилежаща част: ½ идеална част от таван с площ 180 кв.м., ВЕДНО с 5/14 от ½ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 55302.501.3164.3. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 103 680,00 лв. (сто и три хиляди шестстотин и осемдесет лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Продава Етаж от къща в ПАНАГЮРИЩЕ за 103680.00 лв. на търг от ЧСИ