Етаж от къща в ЕЛХОВО за 33000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЕЛХОВО > Етаж от къща

Етаж от къща в ЕЛХОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 33000.00 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 71 кв.м.
  Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
  Обявяване: 2019-09-13
  Адрес: гр.Елхово, ул. „БЕНКОВСКИ” № 11
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за ЕЛХОВО
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 ГПК от от 12.08.2019г.-до 12.09.2019г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20198780400280, в сградата на РС-Елхово, като на 13.09.2019 г. в 14.00 ч. в зала на ЕРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупув ането на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.2051.1.1, представляващ целият първи етаж от жилищна сграда с идентификатор № 27382.500.2051.1.1 по кадастралната карта на гр. Елхово, находяща се в гр.Елхово, ул. „БЕНКОВСКИ” № 11, с площ на етажа 70.60 кв.м., състоящ се от кухня, две стаи, коридор и санитарен възел,заедно с 264/ 487 идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 487 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 512 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор № 27382.500.2051, при граници на ПИ : 27382.500.7095, 27382.500.2052, 27382.500.3049, 27382.500.2050 - Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 33 000 лв. /тридесет и три хиляди лева / Имотът е собственост на ДИМИТЪР РУСЕВ ИЛИЕВ и РОСИЦА РУСИНОВА ИЛИЕВА, за него е учредена договорна ипотека в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, вписана в Сл Вп Елхово на 06.11.2006г. – подновена в срок, наложена е възбрана в полза на взискателя по ИД „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, вписана в Сл Вп Елхово на 08.04.2019г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от определената начална цена в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-12.09.2019г. - 17,00ч. Гр.Ямбол, 09.07.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Продава Етаж от къща в ЕЛХОВО за 33000.00 лв. на търг от ЧСИ