Други в ПЛОВДИВ за 189000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Други

Други в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 189000.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 5874 кв.м.
  Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
  Обявяване: 2019-10-11
  Адрес: гр.Пловдив, район Северен, Местност Инджерлийка
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.140, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Северен, Местност Инджерлийка, площ от 5874 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за складова база, категория на зем ята при неполивни условия: 5, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 008140, працел: 008140-складова дейност, съседи: 56784.8.141, 56784.8.142, 56784.8.194, 56784.8.192, 56784.8.172, 56784.8.2, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Продава Други в ПЛОВДИВ за 189000.00 лв. на търг от ЧСИ