Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН за 57400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛЕВЕН > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 57400.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 69 кв.м.
  Срок: 11.04.2020 до 11.05.2020
  Обявяване: 2020-05-12
  Адрес: ул.“Гренадирска“ №30, вх.Б, ет.15, ап.42
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ПЛЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 298/2020г. с Изх. № 12862/ 12.03.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.04.2020г. до 17.00 часа на 11.05.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на Витко Тодоров Илиев и Румяна Лалова Илиева, а именно: АПАРТАМЕНТ №42 /четиридесет и две/, находящ се в град Плевен, жилищен блок „Първи май“, на улица „Гренадирска“ №30 /тридесет/, вход „Б“, на етаж 15 /петнадесет/, състоящ се от: спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна, застроен на площ от 69.00 кв.м. /шестдесет и девет квадратни метра/, при съседи на жилището: от изток-двор, от запад-коридор, от север- Добрина и Кирил Игнатиеви, от юг-Любка и Филип Денчеви, отгоре-Невена Недкова Цветкова и отдолу-Ангел Борисов Джурджов, с принадлежащото му ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №4 /четири/, с площ от 6,00 кв.м. /шест квадратни метра/, във вътрешната страна на тавана, при съседи: Сали Салиев Ахмедов, Илия и Христина Петрови, коридор и от една страна-асансьор, заедно с 1/96 /една деветдесет и шеста/ идеална част от: стълбището, общата избена част, общата таванска част, външната канализация, външната ел.мрежа до електрическото табло, със съответната идеална част от отстъпеното право на строеж върху държавна земя, съгласно доказателствен акт за собственост, нотариален акт за покупко-продажба №55, том 5, дело №855/1998г., на нотариус при Плевенски Районен Съд- Росица Илиева, а съгласно заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.29.1.42 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет, точка, двадесет и девет, точка, едно, точка, четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, с адрес на имота: гр.Плевен, ул.“Гренадирска“ №30, вх.Б, ет.15, ап.42, самостоятелният обект се намира на етаж 15, в сграда с идентификатор 56722.660.29.1, брой надземни етажи 16, брой подземни етажи 0, предназначение:жилищна сграда-многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.29 предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ от 69.00 кв.м / шестдесет и девет квадратни метра/, прилежащи части: таван №4 с площ 6 кв.м., 1/96 идеални части от общите части на сградата. ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.660.29.1.40, 56722.660.29.1.41, под обекта: 56722.660.29.1.39, над обекта: 56722.660.29.1.45; при първоначална цена – 57 400 лева /петдесет и седем хиляди и четиристотин лева/, съгласно съдебно Решение №852/13.05.2019г. по гр.дело №6293/2018г., по описа на Районен съд – град Плевен, Гражданска колегия и издаден изпълнителен лист. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 48 629.60 лв. Имотът е изнесен на публична продан съгласно съдебно Решение №852/13.05.2019г. по гр.дело №6293/2018г., по описа на Районен съд – град Плевен, Гражданска колегия. От получената при продажбата сума, да се образуват два равни дяла, по един за всяка от страните Витко Тодоров Илиев и Румяна Лалова Илиева. Тежести за имота: вписана искова молба том 9, акт №127/2018г., за делба; възбрана том 1, акт №155/2020г., по изп.д.№298/2020г., по описа на ЧСИ Т.Кирилова. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч., на посочен адрес в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20208150400298/20г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 12.05.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 12.03.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

Продава Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН за 57400.00 лв. на търг от ЧСИ