Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ за 80845.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 80845.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 67 кв.м.
  Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
  Обявяване: 2019-10-25
  Адрес: ул. Горно Броди № 41, вх. Б, ет. 7, ап. 18А
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ

ИД 20199110400728-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.17.2.18 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно седем точка две точка едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регисри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-1476/14.07.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Горно Броди № 41, вх. Б, ет. 7, ап. 18А, който самостоятелен обек т се намира в сграда № 2 с идентификатор 56784.530.17.2 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно седем точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/3.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-1476/14.07.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. Горно Броди № 41, със застроена площ 269 кв.м. (двеста шестдесет и девет кв.м.), брой етажи: 7, предназначение: жилищна сграда - многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена е поземлен имот с идентификатор 56784.530.17 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-1476/14.07.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, Никола Карев № 47, с площ на поземления имот: 1162 кв.м. (хиляда сто и шестдесет и два кв.м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – средно застрочване (от 10 до 15 м), стар идентификатор – 56784.530.2001, номер по предходен план: 2001, квартал: 27а, парцел: Ⅳ-2001 при съседи на поземления имот: 56784.530.19, 56784.530.20, 56784.530.2296, 56784.530.18 и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.17.2.18 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно седем точка две точка едно осем) е с предназначение – жилище апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 67.25 кв.м. (шестдесет и седем цяло и двадесет и пет кв. м.), с прилежащи части: 1.276 % от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.530.17.2.17, под обекта: 56784.530.17.2.15, над обекта: няма. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 80 845 лева (осемдесет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева), съставляваща 80 % от оценката, определена в протокол от 27.08.2019 г., съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 от ГПК.

Продава Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ за 80845.00 лв. на търг от ЧСИ