Двустаен апартамент в Сопот за 26114.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Сопот > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в Сопот

Допълнителна информация

  Начална цена: 26114.40 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 54 кв.м.
  Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
  Обявяване: 2019-10-15
  Адрес: ул. Иван Вазов №88, бл.40, ет.2, ап.21
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Сопот
Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68080.504.2.3.21 /шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, три, точка, две, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Сопот, п.к. 4330, ул. “Иван Вазов” № 88 /осемдесет и осем/, бл . 40 /четиридесет/, ет. 2 /втори/, ап. 21 /двадесет и първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 /шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 53.70 кв.м /петдесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ВЕДНО с прилежащи части: избено помещение № 1 /едно/ с площ 15.00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/ и 2.96% /две цяло и деветдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, ниво: 1 /едно/, стар идентификатор: няма, при съседи на самостоятелния обект в сградата, съгласно кадастрална карта: на същия етаж: 68080.504.2.3.22, под обекта: 68080.504.2.3.14, над обекта: 68080.504.2.3.31, с описание на самостоятелния обект по акт за собственост: Апартамент № 21 /двадесет и първи/ на II /втори/ етаж, в жилищна сграда – блок № 40 /четиридесет/, находяща се в гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” № 88, който апартамент се състои от две стаи, готварна, тоалетна и антре с обща застроена площ от 53.70 /петдесет и три цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, при граници и съседи: от ляво – ап. №22 на Ангел Русинов и стълбище, ведно с принадлежащо Избено помещение № 1 /едно/, с полезна площ 15 /петнадесет/ квадратни метра, при съседи: изба №2, изба №3 и стълбище, както и 2.96% /две цяло и деветдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Продава Двустаен апартамент в Сопот за 26114.40 лв. на търг от ЧСИ