Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ за 43360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 43360.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 58 кв.м.
  Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
  Обявяване: 2019-10-10
  Адрес: ул. Барикадите № 18
  ЧСИ: Драгомира Димитрова Митрова
  Телефон: 032 - 269000
  Email: dragomira_mitrova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Драгомира Димитрова Митрова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.507.312.1.81 (пет шест седем осем четири точка пет нула седем точка три едно две точка едно точка осем едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г., на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. „Барикадите” № 18 /осемнадесет/, бл. Е-4 /Е-четвърти/, вх.В, ет.5 (пети), ап. 15 (петнадесети), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.312, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 58 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.507.312.1.82; 56784.507.312.1.80, под обекта: 56784.507.312.1.63, над обекта: 56784.507.312.1.99, ВЕДНО с избено помещение № 15 /петнадесет/, с площ от 4 кв.м. /четири квадратни метра/, КАКТО и 0.950 % /нула цяло деветстотин и петдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от право на строеж.

Продава Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ за 43360.00 лв. на търг от ЧСИ