Двустаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 34984.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 34984.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 79 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес: Ж.К. "ЮГ"
  ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
  Телефон: 073 836295
  Email: violina_tozeva@abv.bg

Всички имоти за ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 17395.501.1633.5.14 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда шестстотин тридесет и три, точка, пет, точка, четиринадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71/02.10.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Гоце Делчев, "ЮГ" №10, ет. 0, който с амостоятелен обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор № 17395.501.1633 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда шестстотин тридесет и три /, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 17395.501.1633.5.19, 17395.501.1633.5.17, под обекта 17395.501.1633.5.16, над обекта: 17395.501.1633.5.2, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ със застроена площ от 79,50 /седемдесет и девет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, находящ се на 1 /първи/ етаж в пететажния жилищен блок находящ се в югоизточната част на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ парцел 1 /първи/ от квартал 86 /осемдесет и шест/ по сега действащия план на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32 /тридесет и две/ от 1992г. на кмета на Община Гоце Делчев, област Благоевградска, който апартамент се състои от кухненски бокс с дневна, стая, баня с тоалетна, коридор и тераса, ведно с принадлежащото му МАЗЕ №4 /четири/ със застроена площ от 10.20 /десет цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата съответстващи на 8.45 /осем цяло и четиридесет и пет стотни/ квадратни метра и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при съседи за Апартамента: от изток дворно място и улица, от запад апартамент № 3 /три/ и дворно място, от север жилищен блок и от юг магазин № 2 /две/, и при съседи за Мазето: от изток мазе № 3 /три/ и коридор, от запад дворно място, от север калкан и от юг мазе №5 /пет/ , с административен адрес на имота гр. Гоце Делчев, ж.к. "ЮГ", блок 9, етаж 1, апартамент 4, община Гоце Делчев, област Благоевградска. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 34 984,00 лв. / тридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и четири лева /.

Продава Двустаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 34984.00 лв. на търг от ЧСИ